Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 декември 2008 г. - Reali/Комисия

(Дело F-136/06)1

(Публична служба - Договорно наети служители - Назначаване - Класиране в степен - Професионален опит -Диплома - Еквивалентност)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Enzo Reali (Флоренция, Италия) (представител: S. A. Pappas, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и M. Velardo, agents)

Предмет

Публична служба - Отмяна на решението на органа по назначаването (ОН) от 30 август 2006 г. за отхвърляне на жалбата на жалбоподателя, който е договорно нает служител, за промяна в класирането му от степен 14 в степен 16 във функционална група IV, предвид значението, което следва да се даде на дипломата му за "Laurea in Scienze agrarie", при изчисляването на професионалния му опит.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 20, 27.1.2007 г., стр. 1.