Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 11. december 2008 - Reali mod Kommissionen

(Sag F-136/06) 1

(Personalesag - kontraktansatte - ansættelse - indplacering i lønklasse - faglig erfaring - eksamensbevis - ækvivalens)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Enzo Reali (Firenze, Italien) (ved avocat S.A. Pappas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og M. Velardo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag - annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 30. august 2006 om afslag på den klage, sagsøgeren, som er kontraktansat, havde indgivet med henblik på at blive omplaceret fra lønklasse 14 til lønklasse 16 i ansættelsesgruppe IV som følge af den værdi, der skal tillægges hans eksamensbevis "Laurea in Scienze agrarie" ved beregningen af hans erhvervserfaring.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 20 af 27.1.2007, s. 38.