Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. - Reali przeciwko Komisji

(Sprawa F-136/06)1

(Służba publiczna - Członkowie personelu tymczasowego - Zatrudnienie - Zaszeregowanie do grupy - Doświadczenie zawodowe - Dyplom - Równoważność)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Enzo Reali (Florencja, Włochy) (przedstawiciel: S. A. Pappas, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - Uchylenie decyzji organu powołującego (AIPN) z dnia 30 sierpnia 2006 r. oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącego, członka personelu tymczasowego, w którym domagał się on przeszeregowania ze stopnia 14 na stopień 16 w grupie IV ze względu na walor jego dyplomu "Laurea in Scienze Agrarie" przy obliczaniu doświadczenia zawodowego.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 20 z 27.1.2007, s. 38.