Language of document : ECLI:EU:F:2008:40

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (prvního senátu)

8. dubna 2008

Věc F-134/06

Giovanni Bordini

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Opravný koeficient – Členský stát bydliště – Pojem ,bydliště‘ – Pojem ‚hlavní bydliště‘ – Doklady“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se G. Bordini domáhá jednak zrušení rozhodnutí ze dne 25. ledna 2006, kterým orgán Komise oprávněný ke jmenování odmítl použít opravný koeficient pro Spojené království na jeho důchod, jakož i zrušení v rozsahu, v němž je to nezbytné, rozhodnutí ze dne 18. srpna 2006 o zamítnutí jeho stížnosti podané dne 19. dubna 2006, a jednak určení, že Komise je povinna zaplatit z dlužných částek z důvodu retroaktivního použití opravného koeficientu pro Spojené království na jeho důchod od 1. dubna 2004 úroky na základě sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní operace refinancování, použitelné v dotčeném období, zvýšené o dva body.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Komise Evropských společenství ponese kromě vlastních nákladů řízení, také polovinu nákladů vynaložených G. Bordinim na neformální schůzku dne 5. června 2007. Žalobce ponese vlastní náklady řízení, vyjma poloviny nákladů, které vynaložil na neformální schůzku dne 5. června 2007.

Shrnutí

Úředníci – Důchody – Opravný koeficient

(Služební řád úředníků, článek 82)

Pojem ,bydliště´ ve smyslu článku 82 dřívějšího služebního řádu, který stanoví použití opravného koeficientu na důchody, který je stanoven pro státy, ve kterých příjemce důchodu prokáže, že má své bydliště, se vztahuje na místo, kde bývalý úředník měl skutečné centrum svých zájmů, tj. místo, které dotyčná osoba stanovila jako trvalé nebo obvyklé centrum svých zájmů s úmyslem přiznat tomuto místu stálou povahu nebo kde se má za to, že uskutečňuje výdaje. Krom toho pojem bydliště implikuje, bez ohledu na zcela kvantitativní údaj o čase stráveném touto osobou na území jakéhokoli státu, vedle fyzické přítomnosti na určitém území, úmysl přiznat této skutečnosti kontinuitu vyplývající z obvyklého života a rozvíjení obvyklých společenských vztahů. Tento pojem bydliště je vlastní veřejné službě Společenství a neshoduje se nezbytně s vnitrostátním významem tohoto pojmu.

(viz body 69 a 86)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 4. června 2003, Del Vaglio v. Komise, T‑124/01 a T‑320/01, Recueil FP, s. I‑A‑157 a II‑767, body 70 a uvedená judikatura, 71 a uvedená judikatura, a 72; 12. září 2005, Dionyssopoulou v. Rada, T‑320/04, nezveřejněný ve sbírce rozhodnutí, bod 39; 27. září 2006, Kontouli v. Rada, T‑416/04, Sb. VS s. I‑A‑2‑181 a II‑A‑2‑897, bod 71