Language of document : ECLI:EU:F:2008:168

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

11 декември 2008 година

Дело F‑136/06

Enzo Reali

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба  — Договорно наети служители — Наемане на работа — Класиране в степен — Професионален опит — Диплома — Еквивалентност“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Reali иска по същество да се отмени решението на органа, оправомощен да сключва договорите, за класирането му в степен 14, стъпка 1 на функционална група ІV, видно от договора му на договорно нает служител

Решение: Отхвърля жалбата. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Договорно наети служители — Наемане на работа — Изискване за университетски дипломи — Понятие за университетска диплома

(член 82, параграф 2, буква в), подточка i) от Условията за работа на другите служители)

2.      Длъжностни лица — Наемане на работа — Класиране в степен — Изискване за университетски дипломи — Сравняване на дипломи и разрешения за упражняване на професия, издадени в различните държави членки

(Директива 89/48 на Съвета)

1.      Ако няма разпоредби в обратен смисъл, изискването за притежаване на университетска диплома, което следва от разпоредбите на член 82, параграф 2, буква в), подточка i) от Условията за работа на другите служители, трябва задължително да се разбира в смисъла, който дава на този израз законодателството на самата държава членка, където кандидатът е завършил образованието, на което се позовава.

(вж. точка 34)

Позоваване на:

Съд — 13 юли 1989 г., Jaenicke Cendoya/Комисия, 108/88, Recueil, стр.  2711, точка 14

Първоинстанционен съд — 7 февруари 1991 г., Ferreira de Freitas/Комисия, T‑2/90, Recueil, стр. II‑103, точка 32; 3 март 1994 г., Cortes Jimenez и др./Комисия, T‑82/92, Recueil FP, стр. I‑A‑69 и II‑237, точка 34

2.      Хармонизирането, извършено с Директива 89/48 относно обща система за признаване на дипломите за висше образование, издадени след завършването на професионално образование и обучение с минимална продължителност от три години, няма за последица ограничаване на правото на преценка, с което институцията разполага при сравняването на съответната стойност на дипломите в рамките на политиката си по назначаване. В системата на Директива 89/48 сравняването на дипломите се извършва с цел достъп до определени дейности, регламентирани в различните държави членки. Такава преценка не може да се обърква със сложната преценка на съответната стойност на университетските документи, получени в различните държави членки, за целите на определяне на степента, предвидена за дадена длъжност в институция на Европейските общности.

(вж. точка 85)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 9 декември 1999 г., Alonso Morales/Комисия, T‑299/97, Recueil FP, стр. I‑A‑249 и II‑1227, точки 35 и 36; 11 май 2005 г., De Stefano/Комисия, T‑25/03, Recueil FP, стр. I‑A‑125 и II‑573, точка 53