Language of document : ECLI:EU:F:2008:168

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

11 päivänä joulukuuta 2008

Asia F-136/06

Enzo Reali

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokan määrittäminen – Ammatillinen kokemus – Tutkintotodistus – Vastaavuus

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Reali pääasiallisesti vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen päätöksen, jossa hänet on luokiteltu tehtäväryhmän IV palkkaluokan 14 palkkatasolle 1, sellaisena kuin päätös ilmenee hänen työsopimuksestaan, jolla hänet on otettu palvelukseen sopimussuhteisena toimihenkilönä.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Yliopistollisia tutkintotodistuksia koskeva vaatimus – Yliopistollisen tutkintotodistuksen käsite

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 82 artiklan 2 kohdan c alakohdan i alakohta)

2.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokan määrittäminen – Yliopistollisia tutkintotodistuksia koskevat vaatimukset – Eri jäsenvaltioissa annettujen tutkintotodistusten ja tunnustettujen ammatillisten pätevyyksien vertailu

(Neuvoston direktiivi 89/48)

1.      Päinvastaisen säännöksen puuttuessa on katsottava, että muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 82 artiklan 2 kohdan c alakohdan i alakohdasta ilmenevä vaatimus yliopistollisesta tutkintotodistuksesta on väistämättä ymmärrettävä siinä merkityksessä, joka tälle ilmaisulle annetaan sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa hakija on suorittanut opinnot, joihin hän vetoaa.

(ks. 34 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 108/88, Jaenicke Cendoya v. komissio, 13.7.1989 (Kok., s. 2711, 14 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑2/90, Ferreira de Freitas v. komissio, 7.2.1991 (Kok., s. II‑103, 32 kohta) ja asia T‑82/92, Cortes Jimenez ym. v. komissio, 3.3.1994 (Kok. H., s. I‑A‑69 ja II‑237, 34 kohta)

2.      Vähintään kolmivuotisesta ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä annetulla direktiivillä 89/48 toteutettu yhdenmukaistaminen ei rajoita harkintavaltaa, joka toimielimellä on sen vertaillessa tutkintotodistusten arvoa palvelukseenottopolitiikkansa yhteydessä. Direktiivin 89/48 järjestelmässä tutkintotodistusten vertailun tarkoituksena on mahdollistaa pääsy tiettyihin säänneltyihin ammatteihin eri jäsenvaltiossa. Tällaista arviointia ei pidä sekoittaa eri jäsenvaltioissa saatujen oppiarvojen yliopistollisen arvon monitahoiseen arviointiin, jonka tarkoituksena on määrittää Euroopan yhteisöjen toimielimen toimen palkkataso.

(ks. 85 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑299/97, Alonso Morales v. komissio, 9.12.1999 (Kok. H., s. I‑A‑249 ja II‑1227, 35 ja 36 kohta) ja asia T‑25/03, De Stefano v. komissio, 11.5.2005 (Kok. H., s. I‑A‑125 ja II‑573, 53 kohta)