Language of document : ECLI:EU:F:2008:168

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2008. gada 11. decembrī

Lieta F‑136/06

Enzo Reali

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Līgumdarbinieki – Pieņemšana darbā – Klasificēšana pakāpē – Profesionālā pieredze – Diploms – Līdzvērtība

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru E. Reali [E. Reali] būtībā lūdz atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt līgumus par viņa klasificēšanu IV funkciju grupas 14. pakāpes 1. līmenī, kā izriet no viņa kā līgumdarbinieka darba līguma, lēmumu.

Nolēmums: Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Līgumdarbinieki – Pieņemšana darbā – Universitātes diplomu prasība – Universitātes diploma jēdziens

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 82. panta 2. punkta c) apakšpunkta i) punkts)

2.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Klasificēšana pakāpē – Universitātes diplomu prasības – Dažādās dalībvalstīs izsniegtu diplomu un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu salīdzinājums

(Padomes Direktīva 89/48)

1.      Neesot tiesību normai, kurā paredzēts pretējais, ir jāuzskata, ka prasība par universitātes diploma esamību, kas izriet no Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 82. panta 2. punkta c) apakšpunkta i) punkta, ir obligāti jāinterpretē saskaņā ar dalībvalsts, kurā kandidāts veica studijas, uz kurām viņš atsaucas, tiesību aktiem.

(skat. 34. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1989. gada 13. jūlijs, 108/88 Jaenicke Cendoya/Komisija, Recueil, 2711. lpp., 14. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1991. gada 7. februāris, T‑2/90, Ferreira de Freitas/Komisija, Recueil, II‑103. lpp., 32. punkts; 1994. gada 3. marts, T‑82/92 Cortes Jimenez u.c./Komisija, Recueil FP, I‑A‑69. un II‑237. lpp., 34. punkts.

2.      Saskaņošana, kas veikta ar Direktīvu 89/48 par vispārēju sistēmu tādu augstākās izglītības diplomu atzīšanai, ko piešķir par vismaz trīs gadu profesionālo izglītību, neierobežo rīcības brīvību, kas ir piešķirta iestādei, veicot diplomu attiecīgās vērtības salīdzinājumu tās darbā pieņemšanas politikas ietvaros. Direktīvas 89/48 sistēmā diplomu salīdzināšana tiek veikta, lemjot par pieejas piešķiršanu reglamentētām darbībām dažādās dalībvalstīs. Nosakot amata pakāpi darbam Eiropas Kopienu iestādē, šādu vērtējumu nedrīkst jaukt ar dažādās dalībvalstīs izdotu attiecīgo universitātes diplomu vērtības komplekso vērtējumu.

(skat. 85. punktu)

Atsauces:

Pirmās instances tiesa: 1999. gada 9. decembris, T‑299/97 Alonso Morales/Komisija, Recueil FP, I‑A‑249. un II‑1227. lpp., 35. un 36. punkts; 2005. gada 11. maijs, T‑25/03 De Stefano/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑125. un II‑573. lpp., 53. punkts.