Language of document : ECLI:EU:F:2008:168

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 11. decembra 2008

Zadeva F-136/06

Enzo Reali

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Zaposlovanje – Razvrstitev v naziv – Delovne izkušnje – Diploma – Enakovrednost“

Zadeva: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero E. Reali v bistvu predlaga razglasitev ničnosti odločbe organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, s katero je bil razvrščen v naziv 14, plačilni razred 1, funkcionalne skupine IV, kot izhaja iz njegove pogodbe o zaposlitvi pogodbenega uslužbenca.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Pogodbeni uslužbenci – Zaposlovanje – Zahteva po univerzitetnih diplomah – Pojem univerzitetne diplome

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 82(2)(c)(i))

2.      Uradniki – Zaposlovanje – Razvrstitev v naziv – Zahteve po univerzitetnih diplomah – Primerjava diplom in potrdil o strokovni usposobljenosti, izdanih v različnih državah članicah

(Direktiva Sveta 89/48)

1.      Če ni določeno drugače, je treba sklepati, da se mora zahteva po univerzitetni diplomi, ki izhaja iz določb člena 82(2)(c)(i) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, razumeti v pomenu, ki ga ima ta izraz v zakonodaji države članice, kjer je kandidat dokončal študij, ki ga navaja.

(Glej točko 34.)

Napotitev na:

Sodišče: 13. julij 1989, Jaenicke Cendoya proti Komisiji, 108/88, Recueil, str. 2711, točka 14;

Sodišče prve stopnje: 7. februar 1991, Ferreira de Freitas proti Komisiji, T-2/90, Recueil, str. II-103, točka 32; 3. marec 1994, Cortes Jimenez in drugi proti Komisiji, T-82/92, RecFP, str. I-A-69 in II-237, točka 34.

2.      Uskladitev, izvedena z Direktivo 89/48 o splošnem sistemu priznavanja visokošolskih diplom, pridobljenih s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki traja najmanj tri leta, nima za posledico omejitev diskrecijske pravice, ki jo ima institucija pri primerjavi vrednosti diplom v okviru svoje politike zaposlovanja. V sistemu Direktive 89/48 se primerjava diplom opravi za dostop do nekaterih reguliranih dejavnosti v različnih državah članicah. Taka presoja se ne sme zamenjevati z zapleteno presojo univerzitetne vrednosti nazivov, pridobljenih v različnih državah članicah, za določitev naziva, povezanega z delovnim mestom v instituciji Evropskih skupnosti.

(Glej točko 85.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 9. december 1999, Alonso Morales proti Komisiji, T‑299/97, RecFP, str. I-A-249 in II-1227, točki 35 in 36; 11. maj 2005, De Stefano proti Komisiji, T-25/03, ZOdl. JU, str. I-A-125 in II-573, točka 53.