Language of document : ECLI:EU:F:2008:133

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

4 päivänä marraskuuta 2008

Asia F-133/06

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Henkilökohtaisen omaisuuden palauttamispyyntö – Valituksen hylkäävä päätös, joka on laadittu muulla kuin virkamiehen äidinkielellä – Myöhässä nostettu kanne – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Marcuccio vaatii muun muassa yhtäältä komission sen päätöksen kumoamista, jolla hylättiin hänen vaatimuksensa siitä, että hänen nykyiseen kotiosoitteeseensa toimitetaan tavarat, jotka hän oli jättänyt työsuhdeasuntoon, joka hänelle oli osoitettu, kun hän työskenteli komission edustustossa Angolassa, ja toisaalta toimielimen velvoittamista maksamaan hänelle vahingonkorvausta.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Määräajat – Alkamisajankohta – Ilmoitus – Käsite

(Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 3 kohta)

2.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulut – Tarpeettomasti tai haitantekona aiheutetut kulut

(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan toinen alakohta; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 122 artikla)

1.      Ilmoitus valituksen hylkäämistä koskevasta päätöksestä, joka on laadittu kielellä, joka ei ole virkamiehen äidinkieli tai kieli, jolla valitus on laadittu, on sääntöjenmukainen sillä edellytyksellä, että asianomainen henkilö voi saada siitä tehokkaasti tiedon.

(ks. 42 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑118/99, Bonaiti Brighina v. komissio, 7.2.2001 (Kok. H. 2001, s. I‑A‑25 ja II‑97, 17 kohta)

Virkamiestuomioistuin: yhdistetyt asiat F‑51/05 ja F‑18/07, Duyster v. komissio, 13.12.2007 (Kok. H. 2007, s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, 57 kohta)

2.      On aiheellista soveltaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa, jota sovellettiin soveltuvin osin virkamiestuomioistuimessa vireillä oleviin asioihin ennen sen oman työjärjestyksen voimaantuloa 1.11.2007, ja velvoittaa virkamies, joka on itsepintaisesti estänyt hallinnon toimenpiteet kieltäytymällä yhteistyöstä tämän kanssa ja valinnut oikeudenkäynnin ilman minkäänlaista perustetta, korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

(ks. 55, 56 ja 58 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑241/03, Marcuccio v. komissio, 17.5.2006 (Kok. H. 2006, s. I‑A‑2‑111 ja II‑A‑2‑517, 65 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑40/06, Marcuccio v. komissio, 6.12.2007 (Kok. H. 2007, s. I‑A‑1‑000 ja II‑A‑1‑000, 50 kohta), josta on vireillä valitus ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, asia T‑46/08 P