Language of document : ECLI:EU:C:2010:137

Дело C-19/09

Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

срещу

Silva Trade SA

(Преюдициално запитване, отправено от Oberlandesgericht Wien)

„Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Специална компетентност — Член 5, точка 1, буква a) и буква б), второ тире — Предоставяне на услуги — Договор за търговско представителство — Изпълнение на договора в няколко държави членки“

Резюме на решението

1.        Съдебно сътрудничество по граждански дела — Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Регламент № 44/2001 — Специална компетентност — Съд по мястото на изпълнение на договорното задължение, на което се основава искът — Договор за предоставяне на услуги — Множество места на предоставяне на услуги в различни държави членки — Приложимост на регламента

(член 5, точка 1, буква б), второ тире от Регламент № 44/2001 на Съвета)

2.        Съдебно сътрудничество по граждански дела — Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Регламент № 44/2001 — Специална компетентност — Съд по мястото на изпълнение на договорното задължение, на което се основава искът — Договор за предоставяне на услуги — Търговско представителство — Компетентност на юрисдикцията по мястото на основното предоставяне на услуги

(член 5, точка 1, буква б), второ тире от Регламент № 44/2001 на Съвета)

1.        Член 5, точка 1, буква б), второ тире от Регламент № 44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че тази разпоредба се прилага при предоставяне на услуги в няколко държави членки. Всъщност отношението към целите за близост и за прозрачност, преследвани чрез съсредоточаването на съдебната компетентност на мястото на предоставяне на услугите съгласно разглеждания договор и чрез определянето само на една компетентна юрисдикция за всички искове, основани на този договор, не може да е различно в случай на множество места на предоставяне на разглежданите услуги в различни държави членки.

(вж. точки 27 и 29; точка 1 от диспозитива)

2.        Член 5, точка 1, буква б), второ тире от Регламент № 44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че в случай на предоставяне на услуги в няколко държави членки компетентен да разгледа всички основани на договора искове е съдът, в чийто район се намира мястото на основно предоставяне на услугите. В случай на договор за търговско представителство това място е мястото на основно предоставяне на услугите на представителя, произтичащо от разпоредбите на договора. Всъщност определянето на мястото на основно предоставяне на услугите в зависимост от избора на страните по договора отговаря на целта за близост, при положение че това място се намира в естествена връзка със съществото на спора.

Ако разпоредбите на договора не позволяват да се определи мястото на основно предоставяне на услугите, но представителят вече е предоставил подобни услуги, следва субсидиарно да се вземе предвид мястото, в което той действително е развивал преимуществено дейността си в изпълнение на договора, при условие че предоставянето на услугите в посоченото място не е в противоречие с волята на страните, видна от разпоредбите на договора. За тази цел могат да се вземат предвид някои фактически аспекти по случая, по-специално като продължителността на прекараното на тези места време и значимостта на извършената в тях дейност.

На последно място, в случай на невъзможност мястото на основно предоставяне на услугите да се определи на подобни основания, за място на основно предоставяне на услугите на търговския представител следва да се приеме мястото, в което се намира неговото седалище. Всъщност това място винаги може да се установи със сигурност и следователно е предвидимо. Освен това, при положение че представителят най-вероятно предоставя в него немалка част от своите услуги, то е във връзка на близост със спора.

(вж. точки 36, 38—43; точка 2 от диспозитива)