Language of document : ECLI:EU:C:2010:137

Cauza C‑19/09

Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

împotriva

Silva Trade SA

(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht Wien)

„Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – Competențe speciale – Articolul 5 punctul 1 litera (a) și litera (b) a doua liniuță – Prestare de servicii – Contract de agent comercial – Executarea unui contract în mai multe state membre”

Sumarul hotărârii

1.        Cooperare judiciară în materie civilă – Competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Regulamentul nr. 44/2001 – Competențe speciale – Instanța de la locul de executare a obligației contractuale care formează obiectul cererii – Contract de prestare de servicii – Pluralitate de locuri de prestare a serviciilor în state membre diferite – Aplicabilitatea regulamentului

[Regulamentul nr. 44/2001 al Consiliului, art. 5 pct. 1 lit. (b) a doua liniuță]

2.        Cooperare judiciară în materie civilă – Competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Regulamentul nr. 44/2001 – Competențe speciale – Instanța de la locul de executare a obligației contractuale care formează obiectul cererii – Contract de prestare de servicii – Agenție comercială – Competența instanței de la locul prestării principale a serviciilor

[Regulamentul nr. 44/2001 al Consiliului, art. 5 pct. 1 lit. (b) a doua liniuță]

1.        Articolul 5 punctul 1 litera (b) a doua liniuță din Regulamentul nr. 44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că această dispoziție este aplicabilă în cazul prestării de servicii în mai multe state membre. Astfel, obiectivele de proximitate și de previzibilitate, care sunt urmărite prin concentrarea competenței judiciare la locul prestării serviciilor, în temeiul contractului în cauză, și prin determinarea unei competențe judiciare unice pentru toate pretențiile întemeiate pe acest contract, nu pot fi abordate în mod diferit în caz de pluralitate de locuri de prestare a serviciilor în discuție în state membre diferite.

(a se vedea punctele 27 și 29 și dispozitiv 1)

2.        Articolul 5 punctul 1 litera (b) a doua liniuță din Regulamentul nr. 44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că, în cazul prestării de servicii în mai multe state membre, instanța competentă să judece toate cererile întemeiate pe contract este cea în a cărei rază teritorială se găsește locul prestării principale a serviciilor. În cazul unui contract de agenție comercială, acest loc este cel al prestării principale a serviciilor de agent, după cum rezultă din dispozițiile contractului. Astfel, stabilirea locului prestării principale a serviciilor în funcție de opțiunea contractuală a părților răspunde obiectivului proximității, din moment ce acest loc prezintă, prin natura sa, o legătură cu obiectul litigiului.

Dacă dispozițiile contractului nu permit stabilirea locului prestării principale a serviciilor, însă agentul a furnizat deja astfel de servicii, trebuie să se ia în considerare, în subsidiar, locul unde și‑a exercitat efectiv, în mod preponderent, activitățile în temeiul acestui contract, cu condiția ca prestarea de servicii la locul respectiv să nu încalce voința părților astfel cum rezultă din dispozițiile contractului. În acest scop, se poate ține cont de situația de fapt din cauză, în special de timpul petrecut în aceste locuri și de importanța activității exercitate.

În sfârșit, în cazul în care nu este posibilă stabilirea locului prestării principale a serviciilor potrivit criteriilor menționate, trebuie să se rețină locul în care are domiciliul agentul comercial. Astfel, acest loc poate fi întotdeauna identificat cu certitudine și este, prin urmare, previzibil. În plus, acesta prezintă o legătură de proximitate cu litigiul, din moment ce agentul va presta în acest loc, după toate probabilitățile, o parte neneglijabilă a serviciilor sale.

(a se vedea punctele 36 și 38-43 și dispozitiv 2)