Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. března 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Wien - Rakousko) - Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH v. Silva Trade, SA

(Věc C-19/09)1

"Příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech - Nařízení (ES) č. 44/2001- Zvláštní příslušnost - Článek 5 bod 1 písm. a) a písm. b) druhá odrážka - Poskytování služeb - Smlouva o obchodním zastoupení - Provádění smlouvy v několika členských státech"

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Wien

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

Žalovaná: Silva Trade, SA

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Oberlandesgericht - Výklad čl. 5 bod 1 písm. a) a b) druhé odrážky nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12, s. 1) - Zvláštní příslušnost - Rozsah působnosti - Žaloba směřující k zaplacení náhrady škody v důsledku výpovědi smlouvy na poskytnutí služeb - Služby poskytnuté podle smlouvy v různých členských státech

Výrok

Článek 5 bod 1 písm. b) druhá odrážka nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech musí být vykládán v tom smyslu, že toto ustanovení se použije v případě poskytování služeb v několika členských státech.

Článek 5 bod 1 písm. b) druhá odrážka nařízení č. 44/2001 musí být vykládán v tom smyslu, že v případě poskytování služeb v několika členských státech je soudem příslušným k rozhodnutí o všech nárocích ze smlouvy soud, v jehož obvodu se nachází místo hlavního poskytování služeb. Pro smlouvu o obchodním zastoupení je takovým místem místo hlavního poskytování služeb obchodního zástupce vyplývající z ustanovení smlouvy a v případě neexistence takových ustanovení místo faktického plnění této smlouvy, a v případě nemožnosti takového určení místo, kde má obchodní zástupce bydliště.

____________

1 - Úř. věst. C 82, 4.4.2009.