Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 1. decembrī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht/TB

(Lieta C-646/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht

Atbildētāja: TB

Lietas dalībnieki: Standesamt Mitte von Berlin, RD

Prejudiciālie jautājumi

Par Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/2003 (2003. gada 27. novembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu 1 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta, 2. panta 4. punkta, 21. panta 1. punkta un 46. panta interpretāciju tiek uzdotie šādi jautājumi:

Vai laulības izbeigšanās, pamatojoties uz Itālijas 2014. gada 12. septembra Dekrētlikuma (Decreto Legge) Nr. 132 (DL Nr. 132/2014) 12. pantu, ir spriedums par laulības šķiršanu Briseles IIa regulas izpratnē?

Ja uz pirmo jautājumu tiek sniegta noliedzoša atbilde, vai laulības izbeigšanās, pamatojoties uz Itālijas 2014. gada 12. septembra Dekrētlikuma (Decreto Legge) Nr. 132 12. pantu, ir jāvērtē atbilstoši Briseles IIa regulas 46. panta noteikumam par publiskiem aktiem un nolīgumiem?

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 (2003. gada 27. novembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu (Briseles IIa regulas) (OV 2003, L 338, 1. lpp.).