Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 15 ноември 2022 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof ― Германия) ― Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht/TB

(Дело C-646/20)1

(Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност — Развод — Регламент (ЕО) 2201/2003 — Член 2, точка 4 и член 21 — Понятие за решение — Признаване в държава членка на прекратяване на брака, договорено между съпрузите и произнесено от длъжностно лице по гражданското състояние на друга държава членка — Критерий, позволяващ да се определи наличието на „решение“)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht

Ответник: TB

При участието на: Standesamt Mitte von Berlin, RD

Диспозитив

Член 2, точка 4 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000,

трябва да се тълкува, по-конкретно за целите на прилагането на член 21, параграф 1 от този регламент, в смисъл, че:

акт за развод, изготвен от длъжностно лице по гражданско състояние на държавата членка по произход, съдържащ сключено от съпрузите споразумение за развод, потвърдено от тях пред това длъжностно лице в съответствие с предвидените в правната уредба на тази държава членка условия, представлява „решение“ по смисъла на член 2, точка 4.

____________

1     ОВ C 44, 8.2.2021 г.