Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 15. listopadu 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof - Německo) – Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht v. TB

(Věc C-646/20)1

„Řízení o předběžné otázce – Justiční spolupráce v občanských věcech – Příslušnost a uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti – Rozvod – Nařízení (ES) č. 2201/2003 – Článek 2 bod 4 a článek 21 – Pojem ‚rozhodnutí‘ – Zrušení manželství na základě dohody mezi manžely osvědčené matrikářem jednoho členského státu a uznání tohoto zrušení v jiném členském státě – Kritérium umožňující určit, zda se jedná o ‚rozhodnutí‘ “

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht

Odpůrkyně: TB

Další účastníci řízení: Standesamt Mitte von Berlin, RD

Výrok

Článek 2 bod 4 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000

musí být zejména pro účely použití čl. 21 odst. 1 tohoto nařízení vykládán v tom smyslu, že

listina osvědčující rozvod, která byla vyhotovena matrikářem členského státu původu a obsahuje dohodu o rozvodu uzavřenou mezi manžely a jimi potvrzenou před tímto matrikářem v souladu s podmínkami stanovenými právní úpravou tohoto členského státu, je „rozhodnutím“ ve smyslu tohoto čl. 2 bodu 4.

____________

1 Úř. věst. C 44, 8.2.2021.