Language of document :

Saksamaa Liitvabariigi 7. jaanuaril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 28. oktoobri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-594/18: Pharma Mar versus komisjon

(kohtuasi C-6/21 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Saksamaa Liitvabariik (esindajad: S. Heimerl ja J. Möller)

Teised menetlusosalised: Pharma Mar, SA, Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 28. oktoobri 2020. aasta kohtuotsus Pharma Mar vs. komisjon (T-594/18);

jätta muutmata komisjoni 17. juuli 2018. aasta rakendusotsus C(2018) 4831 (final), millega komisjon keeldus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 726/20041 andmast müügiluba inimravimile Aplidin – plitidepsin, ja jätta apellatsioonkaebus rahuldamata;

teise võimalusena saata asi tagasi Üldkohtule; ja

mõista kohtukulud Euroopa Kohtu ja Üldkohtu menetluses välja apellandilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant leiab, et Üldkohus on rikkunud õigusnormi, kuna esiteks on ta vääralt tõlgendanud ja kohaldanud Euroopa Ravimiameti 6. oktoobri 2016. aasta tegevuskava konkureerivate huvide lahendamise kohta2 (edaspidi „EMA tegevuskava“) punkti 3.2.2. Seeläbi asus Üldkohus vääralt eeldama, et ülikooli haigla, kuhu kaks eksperti olid tööle võetud, oli ravimifirma EMA tegevuskava punkti 3.2.2. tähenduses.

Teiseks on Üldkohus vääralt hinnanud tõendamiskoormise jaotust. Nimelt on ekslik eeldada, et tõendeid selle kohta, et rakuteraapia keskus on ülikooli haigla juures asuv eraldiseisev üksus ega ole seetõttu selle kontrolli all, tuli sellest tulenevate kahtluse kõrvaldamiseks esitada komisjonil. Pigem oleks apellant pidanud tõendama, et rakuteraapia keskus on ka tegelikult ülikooli haigla kontrolli all.

Kolmandaks on Üldkohus rikkunud õigusnormi, kuna tõlgendas ja kohaldas vääralt EMA tegevuskava punkti 4.2.1.2. nn konkureerivate toodete kohta. Ühelt poolt rikkus Üldkohus õigusnormi, kuna võttis arvesse teise eksperdi tegevust seoses teatava konkureeriva tootega, ja teisest küljest leidis ta tõendite puuduliku hindamise raames vääralt, et hulgimüeloomi raviks on turul vähe, kui üldse, alternatiivseid ravimeid.

Neljandaks on Üldkohus rikkunud õigusnormi, kuna ta ei nõustunud sellega, et teise eksperdi osalemine onkoloogia-alases teadusnõuanderühmas ei mõjutanud olulisel määral menetluse läbiviimist või tulemust.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet (ELT 2004, L 136, lk 1; ELT eriväljaanne 13/34, lk 229).

2 EMA, Europa European Medicines Agency policy on the handling of competing interests of scientific committees’ members and experts, 6. oktoober 2016, EMA/626261/2014, Rev. 1.