Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesarbeitsgericht (Německo) dne 16. října 2020 – AR v. St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

(Věc C-727/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesarbeitsgericht

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: AR

Odpůrkyně: St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

Předběžné otázky

Brání článek 7 směrnice 2003/881 a čl. 31 odst. 2 Listiny výkladu takového vnitrostátního ustanovení, jako je § 7 odst. 3 BUrlG (spolkový zákon o dovolené), podle kterého dosud nevyčerpaný nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok, který náleží pracovníkovi, jenž se stal v průběhu roku, k němuž se nárok na dovolenou vztahuje, v důsledku nemoci neschopným práce, ale který danou dovolenou mohl – přinejmenším zčásti – čerpat v referenčním roce ještě před tím, než onemocněl, zaniká při nepřetržitě trvající pracovní neschopnosti 15 měsíců po uplynutí referenčního roku i v případě, že zaměstnavatel pracovníkovi prostřednictvím náležité výzvy a poučení fakticky neumožnil jeho nárok na dovolenou uplatnit?

V případě kladné odpovědi na první otázku: Je za těchto podmínek v případě trvající pracovní neschopnosti vyloučeno rovněž propadnutí dovolené k pozdějšímu okamžiku?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 299, 18.11.2003, s. 9, Zvl. vydání: kapitola 05, svazek 004, s. 381).