Language of document :

Valitus, jonka Universität Bremen on tehnyt 23.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-660/19, Universität Bremen v. REA, 16.12.2020 antamasta määräyksestä

(asia C-110/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Universität Bremen (edustaja: C. Schmid, yliopiston professori)

Muu osapuoli: tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

1)    kumoaa Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-660/19, Universität Bremen v. REA, 16.12.2020 antaman määräyksen

2)    palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, ja mikäli mahdollista eri jaostoon, jotta se lausuu asiasta

3)    toteaa, että Universität Bremeniä (Bremenin yliopisto, Saksa) saattoi asiassa T-660/19 pätevästi edustaa yliopiston professori Christoph Schmid arvioituna suhteessa unionin tuomioistuimen perussäännön 19 artiklan 7 kohtaan

4)    toissijaisesti siinä tilanteessa, että edellä mainitun yliopiston professorin toimimista edustajana ei pidettäisi pätevänä, toteaa, että Universität Bremenillä on oikeus jatkaa menettelyä asiassa T-660/19 unionin yleisessä tuomioistuimessa asian tämänhetkisessä tilassa sellaisen asianajajan edustuksella, joka täyttää perussäännön 19 artiklan 3 ja 4 kohdan vaatimukset

5)    toteaa, että oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin ja että ne määritetään unionin yleisen tuomioistuimen lopullisen ratkaisun yhteydessä, kuitenkin siten, että riippumatta unionin yleisen tuomioistuimen lopullisesta ratkaisusta vastaaja vastaa unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyn aiemman menettelyn oikeudenkäyntikuluista, ja toissijaisesti toteaa, että kaikki asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan aiemmassa menettelyssä, ja lisäksi määrää, että valittajan vastapuolelle unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyn menettelyn johdosta maksamat asianajopalkkiot palautetaan välittömästi molemmissa tapauksissa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja väittää, että valituksenalaisella määräyksellä jätettiin virheellisesti unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 126 artiklan nojalla tutkimatta sen vaatimus, jolla vaadittiin kumottavaksi 16.7.2019 tehty tutkimuksen toimeenpanoviraston (REA) päätös Ares (2019) 4590599, koska kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuivat siitä syystä, että yliopiston professori Christoph Schmidin ei katsottu voivan edustaa osapuolta oikeudessa. Valittajan mukaan kyseisessä unionin yleisen tuomioistuimen määräyksessä on oikeudellisia virheitä. Yhtäältä unionin yleinen tuomioistuin on jättänyt huomiotta sen seikan, että riippuen lähtövaltiostaan, yliopiston professorit, joilla on oikeus toimia edustajina tuomioistuimissa, ovat erityisasemassa Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 19 artiklan seitsemännen luetelmakohdan sanamuodon ja tarkoituksen nojalla, eikä heidän tarvitse täyttää perussäännön 19 artiklan kolmannessa ja neljännessä luetelmakohdassa määrättyjä asianajajan riippumattomuutta koskevia vaatimuksia. Toiseksi valittaja väittää toissijaisesti, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan perusoikeuden ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdan nojalla sekä suhteellisuusperiaatteen mukaisesti unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt joka tapauksessa mainita tutkittavaksi ottamiseen liittyvistä ongelmista. Toissijaisesti valittaja väittää, että tällaisen maininnan olisi ainakin ollut oltava esillä unionin yleisen tuomioistuimen internet-sivustolla, esimerkiksi kohdassa ”Kannekirjelmän tarkistuslista”.

____________