Language of document :

A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2021. február 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – X BV kontra Classic Coach Company vof, Y, Z

(C-112/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: X BV

Alperes: Classic Coach Company vof, Y, Z

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    Annak megállapításához, hogy harmadik személynek fennáll-e a 2008/95/EK irányelv1 6. cikkének (2) bekezdése értelmében vett „korábbi joga”,

a)    elegendő, ha e harmadik személy a védjegy bejelentése előtt gazdasági tevékenység körében az érintett tagállam jogszabályai által elismert jogot gyakorolt, vagy

b)    szükséges, hogy a releváns nemzeti jogszabályok szerint e harmadik személy e korábbi jog alapján megtilthassa a védjegynek a jogosult általi használatát?

2.    Az első kérdésre adandó válasz szempontjából jelentőséggel bír az is, hogy a védjegyjogosult rendelkezik-e a védjegyként lajstromozott megjelöléshez fűződő, még korábbi (az érintett tagállam jogszabályai által elismert) joggal, és ha igen, akkor jelentőséggel bír az, hogy a védjegyjogosult e még korábbi, elismert jog alapján megtilthatja-e az állítólagos „korábbi jog” harmadik személy általi gyakorlását?

____________

1 A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 299., 25. o.).