Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italien) den 18. februar 2021 – SG mod Autonome Provinz Bozen

(Sag C-103/21)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: SG

Sagsøgt: Autonome Provinz Bozen

Præjudicielle spørgsmål

Udløb den støtte, der blev godkendt ved Kommissionens beslutning SA.32113 (2010/N) af 25. juli 2012, på 80 procent til opførelse af små vandkraftværker til produktion af elektrisk energi til selvforsyning fra vedvarende energikilder til fordel for bjerghytter og shelters i det højalpine område, der ikke kan tilsluttes elnettet uden en passende teknisk og økonomisk indsats, den 31. december 2016?

Såfremt dette spørgsmål besvares bekræftende:

2.1    Skal det da endvidere undersøges, om artikel 20 i forordning (EU) 2015/1589 1 skal fortolkes således, at Kommissionen i tilfælde af misbrug af støtte skal træffe en afgørelse om påbud om tilbagebetaling, før de statslige myndigheder griber ind?

2.2    Skal det undersøges, om den nævnte støtte som omhandlet i artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF er forenelig med det indre marked, for så vidt som den har til formål at fremme udviklingen af visse økonomiske regioner, eller om den kan fordreje konkurrencevilkårene og påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne?

____________

1     Rådets forordning (EU) 2015/1589 af 13.7.2015 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT 2015, L 248, s. 9).