Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 20. juunil 2018 – PG versus Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(kohtuasi C-406/18)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: PG

Vastustaja: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Eelotsuse küsimused

Kas põhiõiguste harta artiklit 47 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/32/EL1 (nn varjupaigamenetluse direktiiv) artiklit 31, võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhiõiguste konventsiooni artiklites 6 ja 13 sätestatut, on võimalik tõlgendada selliselt, et liikmesriik on täitnud õiguse tõhusale õiguskaitsevahendile tagamise kohustust ka siis, kui kohtul ei ole lubatud muuta pagulasseisundi andmise menetluses tehtud otsust, vaid ta võib selle ainult kehtetuks tunnistada, saates asja uue menetluse läbiviimiseks haldusasutusele tagasi?

Kas põhiõiguste harta artiklit 47 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/32/EL (nn varjupaigamenetluse direktiiv) artiklit 31, arvestades Euroopa inimõiguste ja põhiõiguste konventsiooni artiklites 6 ja 13 sätestatut, on võimalik tõlgendada selliselt, et sellised liikmesriigi õigusnormid, milles – olenemata igasugustest muudest erilistest asjaoludest, juhtumi erisusi ja võimalikke tõendamisel tekkinud raskusi arvesse võtmata, on ette nähtud kõikide kohtulike varjupaigamenetluste jaoks ainult 60-päevane kohustuslik menetlusaeg?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT 2013, L 180, lk 60).