Language of document :

Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 20.11.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-437/16, Italia v. komissio, 9.9.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-623/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand)

Muut osapuolet: Italian tasavalta, Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

Komissio vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion

katsoessaan asian olevan ratkaisukelpoinen hylkää ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen perusteettomana

velvoittaa Italian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut muutoksenhakuasteessa ja ensimmäisessä oikeusasteessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio vetoaa valituksensa tueksi kolmeen valitusperusteeseen. Ensimmäinen valitusperuste perustuu oikeudelliseen virheeseen henkilöstösääntöjen 1 d artiklan 6 kohdan tulkinnassa ja perusteluvelvollisuuden tulkinnassa sekä perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomiossa. Se jakautuu kolmeen osaan:

Ensimmäinen osa koskee hakijoiden välittömän toimintakykyisyyden tarkoitukseen liittyvää oikeudellista virhettä ja perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiä ja kohdistuu valituksenalaisen tuomion 137 kohtaan.

Toinen osa koskee suhteettoman todistustaakan asettamista komissiolle ja perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiä; se kohdistuu valituksenalaisen tuomion 113 kohdan viimeiseen virkkeeseen, 138 ja 144 kohtaan, 147 kohdan viimeiseen virkkeeseen sekä 157–161, 193 ja 197 kohtaan.

Kolmas osa koskee oikeudellista virhettä määritettäessä komission tuomioistuimelle toimittamiin sisäisiin sääntöihin väitetysti sisältyvä oikeudellisesti sitova toimi; se kohdistuu valituksenalaisen tuomion 132–135 kohtaan.

Toinen valitusperuste perustuu siihen, että unionin yleinen tuomioistuin on arvioinut selvitysaineistoa usealta kannalta vääristyneellä tavalla, sekä oikeudelliseen virheeseen.

Ensimmäinen vääristyminen koskee arviointia komission puheenjohtajan tiedonannosta ja sen hyväksymisestä komission kollegiossa; se sisältyy valituksenalaisen tuomion 112–117 ja 138 kohtaan.

Toinen vääristyminen koskee arviointia komission työjärjestyksestä ja sen soveltamissäännöistä; se sisältyy valituksenalaisen tuomion 119 ja 120 kohtaan.

Kolmas vääristyminen koskee arviointia toiminnallisten menettelyjen käsikirjaan sisältyvästä jaksosta, jossa ovat päätöksentekomenettelyistä johtuvat kielelliset vaatimukset, ja liittyy valituksenalaisen tuomion 145–149 kohtaan.

Neljäs vääristyminen koskee sitä, ettei ensimmäisen, toisen ja kolmannen vääristymisen yhteydessä mainituista asiakirjoista ole tehty kokonaisarviointia, ja liittyy valituksenalaisen tuomion 132–137 ja 139 kohtaan.

Viides vääristyminen koskee arviointia tiedonannosta SEC(2006)1489 final ja liittyy valituksenalaisen tuomion 140–143 kohtaan.

Kuudes vääristyminen koskee arviointia tarkastustehtäviä suorittavan komission henkilöstön käyttämiä kieliä koskevista seikoista; tuomion samojen kohtien osalta komissio vetoaa myös oikeudelliseen virheeseen; molemmat virheet liittyvät valituksenalaisen tuomion 152–163 kohtaan.

Seitsemäs vääristyminen koskee tilintarkastustuomioistuimen kieliä koskevaa sisäistä käytäntöä ja tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön käyttämiä kieliä; se liittyy valituksenalaisen tuomion 172–188 kohtaan.

Kolmas valitusperuste perustuu siihen, että unionin yleisen tuomioistuimen analyysi viestinnässä hakijoiden kanssa käytettävistä kielistä on lainvastainen; se kohdistuu valituksenalaisen tuomion 219–224 kohtaan.

____________