Language of document :

Hispaania Kuningriigi 24. novembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 23. septembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-370/19: Hispaania vs. komisjon

(kohtuasi C-632/20 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Hispaania Kuningriik (esindaja: S. Centeno Huerta)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

rahuldada apellatsioonkaebus ja tühistada Üldkohtu 23. septembri 2020. aasta kohtuotsus T-370/19: Hispaania vs. komisjon;

lahendada tühistamishagi, tühistades komisjoni 18. märtsi 2019. aasta otsus Kosovo reguleeriva asutuse osalemise kohta Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti tegevuses1 ja

igal juhul mõista kohtukulud välja apellandilt.

Väited ja peamised argumendid

Hispaania Kuningriik palub apellatsioonkaebuses tühistada Üldkohtu 23. septembri 2020. aasta otsus kohtuasjas T-370/19: Hispaania Kuningriik vs. komisjon ja seda järgmistel põhjustel:

- õigusnormi rikkumine mõiste „kolmas riik“ tõlgendamisel määruse 2018/19712 artikli 35 tähenduses, võttes aluseks Euroopa Liidu aluslepinguid ja rahvusvahelist õigust;

- õigusnormi rikkumine Kosovoga sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artikli 111 tõlgendamisel koostoimes määruse 2018/1971 artikliga 35, kuna ekslikult tõlgendati tagajärgi, mis tulenevad sellest, et Euroopa Liit ei ole seisukohta võtnud Kosovo staatuse kohta rahvusvahelise õiguse alusel;

- õigusnormi rikkumine määruse 2018/1971 artikli 35 tõlgendamisel koostoimes Kosovoga sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artikliga 111, kuna viidatud koostöö ei hõlma osalemist BERECis ja BERECi büroo haldusnõukogus;

- õigusnormi rikkumine, kuna ELL artiklit 17 loeti vaidlustatud otsuse kehtivaks õiguslikuks aluseks;

- õigusnormi rikkumine määruse 2018/1971 artikli 35 lõike 2 tõlgendamisel, kuna järeldati, et Euroopa Nõukogu ei saa ühepoolselt kehtestada töökorda.

Ükskõik millise nimetatud põhjusega nõustumine peab kaasa tooma apellatsioonkaebuse rahuldamise ja seega tühistamishagi hindamise ja rahuldamise, tühistades komisjoni 18. märtsi 2019. aasta otsuse Kosovo reguleeriva asutuse osalemise kohta Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti tegevuses.

____________

1 ELT 2019, C 115, lk 26.

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1971, millega asutatakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste amet (BEREC) ja BERECi tugiamet (BERECi büroo) ja muudetakse määrust (EL) 2015/2120 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1211/2009 (ELT 2018, L 321, lk 1).