Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 24. novembrī Spānijas Karaliste iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2020. gada 23. septembra spriedumu lietā T-370/19 Spānija/Komisija

(Lieta C-632/20 P)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Spānijas Karaliste (pārstāve: S. Centeno Huerta)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

apmierināt šo apelācijas sūdzību un atcelt Vispārējās tiesas 2020. gada 23. septembra spriedumu lietā T-370/19 Spānija/Komisija;

izspriest par atcelšanas prasību un atcelt Komisijas 2019. gada 18. marta lēmumu par Kosovas nacionālās regulatīvās iestādes dalību Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādē 1 un

katrā ziņā piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Spānijas Karaliste iesniedz apelācijas sūdzību par Vispārējās tiesas 2020. gada 23. septembra spriedumu lietā T-370/19 Spānijas Karaliste/Eiropas Komisija, izvirzot šādus pamatus:

- tiesību kļūda Regulas 2018/1971 2 35. pantā ietvertā jēdziena “trešā valsts” interpretācijā, ievērojot Eiropas Savienības Līgumus un starptautiskās tiesības;

- tiesību kļūda Stabilizācijas un asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu, no otras puses (Kosovas SAN) 111. panta interpretācijā un piemērošanā kopsakarā ar Regulas 2018/1971 35. pantu, kļūdaini interpretējot sekas, kas izriet no tā, ka Eiropas Savienība nav paudusi nostāju par Kosovas statusu starptautiskajās tiesībās;

- tiesību kļūda Regulas 2018/1971 35. panta interpretācijā kopsakarā ar Kosovas SAN 111. pantu, jo minētā sadarbība neietver dalību BEREC un BEREC biroja valdē;

- tiesību kļūda, uzskatot, ka LES 17. pants bija pietiekams juridiskais pamats, lai pieņemtu apstrīdēto lēmumu;

- tiesību kļūda Regulas 2018/1971 35. panta 2. punkta interpretācijā, uzskatot, ka darba mehānismus var vienpusēji noteikt Eiropas Komisija.

Atzīstot jebkuru no šiem pamatiem, apelācijas sūdzība ir jāapmierina un līdz ar to – jāizvērtē un jāapmierina atcelšanas prasība un jāatceļ Komisijas 2019. gada 18. marta lēmums par Kosovas nacionālās regulatīvās iestādes dalību Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādē.

____________

1 OV 2019, C 115, 26. lpp.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1971 (2018. gada 11. decembris), ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (BEREC) un BEREC atbalsta aģentūru (BEREC birojs), groza Regulu (ES) 2015/2120 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1211/2009 (OV 2018, L 321, 1. lpp.)