Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 24 november 2020 door het Koninkrijk Spanje tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 23 september 2020 in zaak T-370/19, Spanje/Commissie

(Zaak C-632/20 P)

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirante: Koninkrijk Spanje (vertegenwoordiger: S. Centeno Huerta, gemachtigde)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

de onderhavige hogere voorziening toewijzen en het arrest van het Gerecht van 23 september 2020 in zaak T-370/19 tegen de Europese Commissie vernietigen;

uitspraak doen over het beroep tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 18 maart 2019 inzake de deelneming van de nationale regulerende instantie van Kosovo aan het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie1 en

verweerster verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Het Koninkrijk Spanje stelt hogere voorziening in tegen het arrest van het Gerecht van 23 september 2020 in zaak T-370/19, Koninkrijk Spanje/Europese Commissie, en wel om de volgende redenen:

- Onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van het begrip „derde landen” in artikel 35 van verordening 2018/19712 , in het licht van de Verdragen van de Europese Unie en in het licht van het internationale recht.

- Onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging en toepassing van artikel 111 van de SAO Kosovo juncto artikel 35 van verordening 2018/1971, door een onjuiste uitlegging van de gevolgen van het ontbreken van een standpunt van de Europese Unie over de status van Kosovo in het internationale recht.

- Onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 35 van verordening 2018/1971 juncto artikel 111 van de SAO Kosovo, doordat de bedoelde samenwerking niet de deelname aan Berec en aan de raad van bestuur van het BEREC-bureau omvat.

- Onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat artikel 17 VEU een geldige rechtsgrondslag voor het bestreden besluit was.

- Onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 35, lid 2, van verordening 2018/1971 door te oordelen dat de werkafspraken eenzijdig door de Europese Commissie kunnen worden vastgesteld.

Indien een van deze redenen wordt aanvaard, dient de hogere voorziening te worden toegewezen en dient bijgevolg het beroep tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 18 maart 2019 inzake de deelneming van de nationale regelgevende instantie van Kosovo aan het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie, te worden onderzocht en toegewezen.

____________

1 PB 2019, C 115, blz. 26.

2 Verordening (EU) 2018/1971 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot instelling van het Orgaan van Europese regulerende instanties voor elektronische communicatie (Berec) en het Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau), tot wijziging van Verordening (EU) 2015/2120 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1211/2009 (PB 2018, L 321, blz. 1).