Language of document :

Överklagande ingett den 24 november 2020 av Konungariket Spanien av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 23 september 2020 i mål T-370/19, Spanien mot kommissionen

(Mål C-632/20 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Konungariket Spanien (ombud: S. Centeno Huerta)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska:

Bifalla överklagandet och upphäva den dom som tribunalen meddelade den 23 september 2020 i mål T-370/19, Spanien mot kommissionen.

Avgöra talan och ogiltigförklara kommissionens beslut av den 18 mars 2019, angående deltagande av Kosovos nationella regleringsmyndighet i Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation.1

Under alla omständigheter förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Konungariket Spanien överklagar den dom som tribunalen meddelade den 23 september 2020 i mål T-370/19, Spanien mot kommissionen. Till stöd för överklagandet åberopas följande grunder:

Felaktig rättstillämpning vid tolkningen av begreppet ”tredjeländer” i artikel 35 i förordning 2018/1971,2 mot bakgrund av Europeiska unionens fördrag och folkrätten.

Felaktig rättstillämpning vid tolkningen och tillämpningen av artikel 111 i Stabiliserings- och associeringsavtalet med Kosovo, jämförd med artikel 35 i förordning 2018/1971, som en följd av att det gjorts en felaktig tolkning av konsekvenserna av Europeiska unionens avsaknad av inställning angående Kosovos ställning enligt folkrätten.

Felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 35 i förordning 2018/1971, jämförd med artikel 111 i Stabiliserings- och associeringsavtalet med Kosovo, då det aktuella samarbetet inte inbegriper deltagande i Berec och i Berecbyråns styrelse.

Felaktig rättstillämpning på grund av att Tribunalen ansåg artikel 17 FEU utgöra en giltig rättslig grund för anta det angripna beslutet.

Felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 35.2 i förordning 2018/1971 genom att Tribunalen ansåg att Europeiska kommissionen ensidigt kunde utarbeta arbetsöverenskommelser.

Bifall till en av ovannämnda grunder medför att överklagandet ska bifalls och följaktligen att talan måste prövas och bifalls. Detta i sin tur innebär att kommissionens beslut av den 18 mars 2019, angående deltagande av Kosovos nationella regleringsmyndighet i Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation ska ogiltigförklaras.

____________

1     EUT C 115, 2019, s. 26

2         Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1971 om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån), om ändring av förordning (EU) 2015/2120 och om upphävande av förordning (EG) nr 1211/2009 (EUT L 321, 2018, s. 1).