Language of document :

Žalba koju je 23. studenoga 2020. podnio Arkadiusz Kaminski protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 23. rujna 2020. u predmetu T-677/19, Polfarmex/EUIPO - Kaminski (predmet C-626/20 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Arkadiusz Kaminski (zastupnici: E. Pijewska, M. Mazurek, W. Trybowski, radcowie prawni)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, Polfarmex S.A

Rješenjem od 28. siječnja 2021., Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) je utvrdio da žalba nije dopuštena i da Arkadiusz Kaminski snosi vlastite troškove.

____________