Language of document :

Преюдициално запитване от Rechtbank Den Haag, заседаващ в Амстердам (Нидерландия), постъпило на 24 ноември 2020 г. — E.K./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Дело C-624/20)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank Den Haag, заседаващ в Амстердам

Страни в главното производство

Жалбоподател: E. K.

Ответник: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Преюдициални въпроси

Определянето дали правото на пребиваване по член 20 ДФЕС като такова има временен или постоянен характер от компетентността на държавите членки ли е или този въпрос следва да се определи в съответствие с правото на Съюза?

Доколкото се прилага тълкуване съгласно правото на Съюза: при прилагането на Директива 2003/109/ЕО1 следва ли да се прави разлика между различните зависими права на пребиваване, които имат гражданите на трети държави съгласно правото на Съюза, включително зависимото право на пребиваване, предоставяно на член на семейството на гражданин на Съюза съгласно Директивата за пребиваването, и правото на пребиваване по член 20 ДФЕС?

Правото на пребиваване по член 20 ДФЕС, което по своето естество зависи от наличието на отношение на зависимост между гражданина на трета държава и гражданина на Съюза, и поради това е преходно, има ли временен характер?

Доколкото правото на пребиваване по член 20 ДФЕС има временен характер: следва ли член 3, параграф 2, буква д) от Директивата [в този случай] да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, според която само предвидените в националното право разрешения за пребиваване са изключени от придобиването на статут на дългосрочно пребиваващ по смисъла на Директивата?

____________

1 Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 година относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (ОВ L 16, 2003 г., стр. 44; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 225).