Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Den Haag, Amsterdami kohtumaja (Madalmaad) 24. novembril 2020 – E. K. versus Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(kohtuasi C-624/20)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Den Haag, Amsterdami kohtumaja

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: E. K.

Vastustaja: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Eelotsuse küsimused

1.    Kas liikmesriikide pädevuses on määrata kindlaks, kas ELTL artikli 20 kohane elamisõigus on sellisena ajutise või alalise iseloomuga, või tuleks see defineerida liidu õiguse alusel?

2.    Kui kohaldamisele kuulub liidu õiguse tõlgendus: Kas direktiivi 2003/109/EÜ1 kohaldamisel tuleb teha vahet erinevate sõltuvate elamisõiguste, millele on õigus kolmandate riikide kodanikel liidu õiguse kohaselt, sealhulgas sõltuv elamisõigus, mis antakse liidu kodaniku pereliikmele vastavalt elamisloa direktiivile, ja ELTL artikli 20 kohase elamisõiguse vahel?

3.    Kas ELTL artikli 20 kohane elamisõigus, mis oma olemuselt sõltub kolmanda riigi kodaniku ja liidu kodaniku vahel kehtiva sõltuvussuhte esinemisest ning lõpeb seetõttu millalgi, on ajutise iseloomuga?

4.    Kui ELTL artikli 20 kohane elamisõigus on ajutise iseloomuga: Kas direktiivi artikli 3 lõike 2 punkti e tuleb [sellisel juhul] tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi regulatsioon, mille kohaselt on ainult liikmesriigi õiguses ettenähtud elamisload välistatud pikaajalise elaniku staatuse saamisest direktiivi tähenduses?

____________

1 Nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta (ELT 2004, L 16, lk 44; ELT eriväljaanne 19/06, lk 272).