Language of document :

23. septembril 2013 esitatud hagi – Future Enterprises versus Siseturu Ühtlustamise Amet – McDonald's International Property (MACCOFFEE)

(kohtuasi T-518/13)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Future Enterprises Pte Ltd (Singapur, Singapur) (esindajad: solicitor J. Olsen, solicitor B. Hitchens, solicitor R. Sharma ja solicitor M. Henshall)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).

Teine menetluspool apellatsioonikojas: McDonald’s International Property Co. Ltd (Wilmington, Ameerika Ühendriigid)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 13. juuni 2013. aasta otsus asjas R 1178/2012-1; ja

mõista menetluskulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: Sõnamärk „MACCOFFEE” toodetele klassides 29, 30 ja 32 – ühenduse kaubamärgi registreering nr 7 307 382.

Ühenduse kaubamärgi omanik: Hageja

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: Teine menetluspool apellatsioonikojas

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: Alused on sätestatud määruse ühenduse kaubamärgi kohta artikli 53 lõike 1 punktis a koostoimes artikli 8 lõike 1 punktidega a ja b, artikli 8 lõike 2 punktiga c ning artikli 8 lõikega 5

Tühistamisosakonna otsus: Rahuldada kehtetuks tunnistamise taotlus täielikult.

Apellatsioonikoja otsus: Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

Väited: Määruse ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 5 rikkumine