Language of document :

Presuda Općeg suda od 5. srpnja 2016. – Future Enterprises protiv EUIPO-a – McDonald’s International Property (MACCOFFEE)

(predmet T-518/13)1

(„Žig Europske unije – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Verbalni žig Europske unije MACCOFFEE – Raniji žig Europske unije McDONALD’S – Članak 53. stavak 1. točka (a) i članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Obitelj žigova – Neosnovano iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga – Proglašavanje žiga ništavim“)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Future Enterprises Pte Ltd (Singapour, Singapur) (zastupnici: B. Hitchens, J. Olsen, R. Sharma, M. Henshall, solicitors, i R. Tritton, barrister, zatim B. Hitchens, J. Olsen, R. Tritton i E. Hughes-Jones, solicitors)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: L. Rampini, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: McDonald’s International Property Co. Ltd (Wilmington, Delaware, Sjedinjene Države) (zastupnik: C. Eckhartt, odvjetnik)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 13. lipnja 2013. (predmet R 1178/2012-1) u vezi s postupkom za proglašavanje žiga ništavim između društava McDonald’s International Property Co. i Future Enterprises.

Izreka

Tužba se odbija.

Društvu Future Enterprises Pte Ltd nalaže se snošenje troškova.

____________

1     SL C 352, 30. 11. 2013.