Language of document :

Жалба, подадена на 9 ноември 2016 г. — Ирландия/Комисия

(Дело T-778/16)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Ирландия (представители: E. Creedon, K. Duggan и A. Joyce, P. Baker, QC, S. Kingston, C. Donnelly, B. Doherty и A. Goodman, barristers, P. Gallagher, D. McDonald и M. Collins, SC)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение C(2016) 5605 окончателен на Комисията от 30 август 2016 г., което е с адресат Ирландия и се отнася до държавна помощ SA.38373 (2014/C), предоставена от Ирландия на Apple,

да осъди Комисията да заплати направените от Ирландия съдебни разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага девет основания.

Първо основание: Комисията допуснала явни грешки в преценката, като тълкувала неправилно ирландското право и релевантните факти.

В решението неправилно се приемало, че с две становища от 1991 г. и 2007 г. Irish Revenue Commissioners „се отказвали“ от приходи от данъци, които Ирландия иначе трябвало да събира от ирландските клонове на Apple Sales International (наричано по-нататък „ASI“) и Apple Operations Europe (наричано по-нататък „AOE“). Становищата били в съответствие с ирландското право. Общите данъчни правила за клоновете на чуждестранни дружества в Ирландия били установени в член 25 от Taxes Consolidation Act 1997. Със становищата просто се прилагал посоченият член 25, съгласно който в съответствие с териториалния принцип се облагали само доходите на клона, но не и доходите на дружеството от източник извън Ирландия. Също така в решението били неправилно определени дейностите и отговорностите на клоновете на ASI и AOE в Ирландия. Тези клонове изпълнявали рутинни функции, а всички важни решения в рамките на ASI и AOE били приемани в Съединените щати, и не можело да се приеме, че произтичащите от тези решения доходи били на клоновете на ASI и AOE в Ирландия. Изводът на Комисията, че лицензите за интелектуална собственост на Apple всъщност били на клоновете на AOE и ASI в Ирландия, бил в противоречие с ирландското право и освен това бил в противоречие с принципите, които самата Комисия твърдяла, че прилага; в противоречие бил и отказът на Комисията да вземе предвид дейността на Apple Inc.

Второ основание: Комисията допуснала явни грешки при преценката на държавната помощ.

Твърдението на Комисията, че на ASI и AOE било предоставено „предимство“ било невярно. Становищата не се отклонявали от „обичайното“ данъчно облагане, тъй като ASI и AOE не плащали по-малко данъци спрямо тези, които дължали съгласно член 25. Комисията също така неправилно твърдяла, че становищата били избирателни. В референтната система на Комисията неправилно не се провеждало разграничение между местни и чуждестранни дружества. Комисията се опитвала да пренапише ирландската правна уредба в областта на корпоративното подоходно облагане в смисъл, че съгласно становищата Revenue Commissioners трябвало да приложат принципа на сделката между несвързани лица, така както този принцип бил разбиран от Комисията. Посоченият принцип не бил част от правото на Съюза или от релевантното ирландско право относно доходите на клоновете и искането на Комисията било несъвместимо със суверенитета на държавите членки в областта на прякото данъчно облагане.

Трето основание: Комисията приложила принципа на сделката между несвързани лица по непоследователен и явно неправилен начин.

Дори принципът на сделката между несвързани лица да бил релевантен от правна гледна точка (а според Ирландия това не било така), Комисията не го приложила последователно или не разгледала общото положение на групата Apple.

Четвърто основание: съображенията, които Комисията изложила субсидиарно, били неправилни.

Комисията неправилно отхвърлила становищата на вещи лица, които били представени от Ирландия и доказвали, че дори да бил приложим принципът на сделката между несвързани лица (а според Ирландия това не било така), ASI и AOE били обложени с данъци в съответствие с този принцип.

Пето основание: съображенията, които Комисията изложила при условията на евентуалност, били неправилни.

Комисията неправилно поддържала, че принципът на сделката между несвързани лица бил присъщ на ирландското право, че член 25 бил приложен непоследователно или че член 25 предоставял недопустима дискреционна власт. Член 25 не предоставял такава власт на Revenue Commissioners.

Шесто основание: Комисията допуснала съществени процесуални нарушения.

Комисията не изяснила схващането си за държавна помощ в хода на разследването и в решението били направени фактически изводи, по които Ирландия нямала възможност да изрази становище. Комисията не изпълнила задължението за добра администрация, тъй като не действала безпристрастно и в съответствие със задължението си за полагане на дължимата грижа.

Седмо основание: Комисията нарушила принципите на правната сигурност и оправданите правни очаквания.

Комисията нарушила принципите на правната сигурност и оправданите правни очаквания, като се позовала на предполагаеми норми на Съюза, които досега не били известни. Това били нови норми и нямало никаква яснота относно техните обхват и действие. Комисията се позовавала на документи на ОИСР от 2010 г., но през 1991 г. или 2007 г. не могло да се предвиди съдържанието на тези документи (дори и да се предположи, че те са обвързващи).

Осмо основание: Комисията нямала компетентност да приеме решението и нарушила членове 4 ДЕС и 5 ДЕС и принципа за данъчна автономия на държавите членки.

Правилата относно държавните помощи не предоставяли на Комисията правомощие едностранно да замества със своето схващане за географския обхват и пределите на данъчните правомощия на държавите членки схващането на самите държави членки. С правилата в областта на държавните помощи се целяло да бъдат уредени държавните мерки, с които се предоставяло избирателно предимство. По естеството си правилата в областта на държавните помощи не били насочени към преодоляване на различия в данъчните системи в глобален мащаб.

Девето основание: Комисията явно нарушила член 296 ДФЕС и член 41, параграф 2, буква в) от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Комисията очевидно не изпълнила задължението си да изложи ясни и недвусмислени мотиви в решението си, тъй като се основала едновременно на няколко съвсем различни фактически сценария, противоречала си относно източника на нормата, която се твърди, че Ирландия нарушила, и посочила, че Ирландия предоставила помощ за доходи, подлежащи на облагане съгласно други правни системи.

____________