Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 15 lipca 2020 r. – Irlandia i in. / Komisja

(Sprawy połączone T-778/16 i T-892/16)1

Pomoc państwa – Pomoc wdrożona przez Irlandię – Decyzja stwierdzająca niezgodność pomocy z rynkiem wewnętrznym i jej bezprawność oraz nakazująca jej odzyskanie – Interpretacje indywidualne prawa podatkowego (tax rulings) – Selektywne korzyści podatkowe – Zasada ceny rynkowej

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca w sprawie T-778/16: Irlandia (przedstawiciele: K. Duggan, M. Browne, J. Quaney, A. Joyce, pełnomocnicy, których wspierali P. Gallagher, M. Collins, SC, P. Baker, QC, S. Kingston, C. Donnelly, A. Goodman i B. Doherty, barristers)

Strona skarżąca w sprawie T-892/16 : Apple Sales International (Cork, Irlandia), Apple Operations Europe (Cork) (przedstawiciele: A. von Bonin, E. van der Stok, avocats, D. Beard, QC, A. Bates, L. Osepciu i J. Bourke, barristers)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P.-J. Loewenthal i R. Lyal, pełnomocnicy)

Interwenient w sprawie T-778/16, popierający stronę skarżącą: Wielkie Księstwo Luksemburga (przedstawiciele: T. Uri, pełnomocnik, którego wspierali D. Waelbroeck i S. Naudin, avocats)

Interwenient w sprawie T-892/16, popierający stronę skarżącą: Irlandia (przedstawiciele: K. Duggan, J. Quaney, M. Browne, A. Joyce, których wspierali P. Gallagher, M. Collins, P. Baker, S. Kingston, C. Donnelly, i B. Doherty)

Interwenient w sprawie T-778/16, popierający stronę pozwaną: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz i A. Kramarczyk-Szaładzińska, pełnomocnicy)

Interwenient w sprawie T-892/16, popierający stronę pozwaną: Urząd Nadzoru EFTA (przedstawiciele: C. Zatschler, M. Sánchez Rydelski i C. Simpson, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądania stwierdzenia nieważności decyzji Komisji (UE) 2017/1283 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) wdrożonej przez Irlandię na rzecz Apple (Dz.U. 2017, L 187, s. 1)

Sentencja

Sprawy T-778/16 i T-892/16 zostają połączone w celu wydania niniejszego wyroku.

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji (UE) 2017/1283 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) wdrożonej przez Irlandię na rzecz Apple.

Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Irlandię w sprawie T-778/16 oraz Apple Sales International i Apple Operations Europe.

Irlandia w sprawie T-892/16, Wielkie Księstwo Luksemburga, Rzeczpospolita Polska i Urząd Nadzoru EFTA pokrywają własne koszty.

____________

1 Dz.U. C C 38 z 6.2.2017