Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 18 ноември 2014 г. — De Nicola/ЕИБ

(Дело F-59/09 RENV)1

(Публична служба — Препращане на Общия съд след отмяна — Персонал на ЕИБ — Годишно оценяване — Вътрешен правилник — Производство по обжалване — Право на изслушване — Нарушаване от страна на комитета по жалбите — Незаконосъобразност на решението на комисията по жалбите — Психически тормоз — Непроизнасяне по исканията за обезщетение)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Carlo De Nicola (Strassen, Люксембург) (представител: L. Isola, адвокат)

Ответник: Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) (представители: MM. T. Gilliams и G. Nuvoli, подпомагани от A. Dal Ferro, адвокат)

Предмет

От една страна, отмяна на решенията за повишения от 29 април 2008 г., в които не е включено името на жалбоподателя, както и на оценката на жалбоподателя за 2007 г. От друга страна, решението на апелативния комитет да продължи да разглежда жалбата въпреки направено искане за отвод. И накрая, установяване на обстоятелството, че жалбоподателят е жертва на психически тормоз, както и осъждане на ответника да преустанови тормоза и да поправи неимуществените и имуществените вреди.

Диспозитив

Отменя решението на комисията по жалбите на Европейската инвестиционна банка от 14 ноември 2008 г.

Не се произнася по искането за поправяне на твърдените вреди от психическия тормоз.

Отхвърля жалбата в останалата й част.

Европейската инвестиционна банка понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да запрати съдебните разноски, направени от г-н De Nicola в производствата по дела F-59/09, T-264/11 P и F-59/09 RENV.

____________

1 ОВ C 205, 29.8.2009 г., стр. 49