Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 18 november 2014 – De Nicola / EIB

(Zaak F-59/09 RENV)1

(Openbare dienst – Terugverwijzing naar het Gerecht na vernietiging – Personeel van de EIB – Jaarlijkse beoordeling – Interne regeling – Beroepsprocedure – Recht om te worden gehoord – Schending door het beroepscomité – Onrechtmatigheid van het besluit van het beroepscomité – Psychisch geweld – Afdoening zonder beslissing over de schadevordering)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (vertegenwoordiger: L. Isola, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank (EIB) (vertegenwoordigers: T. Gilliams en G. Nuvoli als gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van de bevorderingen waartoe op 29 april 2008 is besloten en die niet verzoekers naam omvatten alsmede van verzoekers beoordeling over het jaar 2007. Anderzijds, nietigverklaring van het besluit van het beroepscomité om zich ondanks een verzoek om wraking met de kwestie te blijven bezighouden. Ten slotte, vaststelling van het feit dat verzoeker het slachtoffer is van psychisch geweld en veroordeling van de verwerende partij tot beëindiging van dit geweld en tot vergoeding van de materiële en immateriële schade.

Dictum

Het besluit van het beroepscomité van de Europese Investeringsbank van 14 november 2008 wordt nietig verklaard.

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over de vordering tot vergoeding van de schade die door het psychisch geweld zou zijn ontstaan.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Investeringsbank zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van De Nicola in de zaken F-59/09, T-264/11 P en F-59/09 RENV.

____________

1     PB C 205 van 29.8.2009, blz. 49.