Language of document : ECLI:EU:F:2014:248

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 18. novembra 2014

Vec F‑59/09 RENV

Carlo De Nicola

proti

Európskej investičnej banke (EIB)

„Verejná služba – Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení – Zamestnanci EIB – Ročné hodnotenie – Interná právna úprava – Postup preskúmavania – Právo byť vypočutý – Nedodržanie odvolacím výborom – Nezákonnosť rozhodnutia odvolacieho výboru – Psychické obťažovanie – Zastavenie konania o návrhoch na náhradu škody“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, ktorou C. De Nicola v podstate navrhol, po prvé, zrušenie rozhodnutia odvolacieho výboru Európskej investičnej banky (EIB) zo 14. novembra 2008, po druhé, zrušenie rozhodnutí o povýšení z 29. apríla 2008 a rozhodnutia nepovýšiť ho z toho istého dňa, po tretie, zrušenie jeho hodnotiacej správy za rok 2007, po štvrté, konštatovanie psychického obťažovania, ktorého údajne bol obeťou, a po piate zaviazanie EIB, aby ukončila toto obťažovanie a nahradila ujmy, ktoré údajne utrpel z dôvodu tohto obťažovania

Rozhodnutie:      Rozhodnutie odvolacieho výboru Európskej investičnej banky zo 14. novembra 2008 sa zrušuje. Konanie o návrhoch na náhradu údajnej ujmy z dôvodu psychického obťažovania sa zastavuje. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Európska investičná banka znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil C. De Nicola vo veciach F‑59/09, T‑264/11 P a F‑59/09 RENV.

Abstrakt

1.      Úradníci – Zamestnanci Európskej investičnej banky – Hodnotenie – Hodnotiaca správa – Napadnutie pred odvolacím výborom banky – Rozhodnutie výboru o odmietnutí vykonať právomoc rozhodovať o odvolaní bez vypočutia dotknutej osoby – Porušenie práva na obranu

2.      Žaloby úradníkov – Zamestnanci Európskej investičnej banky – Žaloba o náhradu škody – Návrhy na náhradu škody zakladajúce sa na rovnakom skutkovom stave podané v dvoch odlišných žalobách – Prednosť – Zásada riadneho výkonu spravodlivosti – Zastavenie konania

1.      V konaní o odvolaní zamestnanca Európskej investičnej banky proti výsledkom ročného hodnotenia, ktoré sa ho týka, môže odvolací výbor Európskej investičnej banky odmietnuť vykonať právomoc rozhodovať o odvolaní podľa bodu 20 prílohy A oznámenia o hodnotení výkonov za rok 2007 iba vo výnimočných prípadoch a musí o tom informovať účastníkov konania s presným uvedením dôvodov odmietnutia, najmä v prípade, keď príčinou danej situácie je správanie jedného z nich, pričom musí v súlade s bodom 10 tej istej prílohy dodržať právo každého z účastníkov konania byť vypočutý.

Keď teda dotknutá osoba nevezme späť svoje odvolanie podané na odvolací výbor, skutočnosť, že odvolací výbor odmietol vykonať právomoc rozhodovať o odvolaní bez dodržania bodov 10 a 20 prílohy A svojou povahou zbavuje dotknutú osobu práva byť vypočutá k rôznym odvolacím dôvodom, ktoré uvádza, čím jej odníma opravnú inštanciu.

(pozri body 51, 53 a 54)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: rozsudok De Nicola/EIB, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, bod 44

2.      Keď skutkové a právne okolnosti a tvrdenia týkajúce sa toho istého skutkového stavu, ktorý je základom dvoch návrhov na náhradu škody podaných tým istým žalobcom v rámci dvoch odlišných žalôb proti tomu istému žalovanému, sú podrobnejšie a viac odôvodnené v konaní o jednej z týchto žalôb, a to zo strany oboch účastníkov konania, vyplýva z toho, že súd Únie je schopný lepšie zistiť a posúdiť skutkový stav, ktorý je základom návrhu na náhradu škody v uvedenej veci. V dôsledku toho je možné v konaní o tejto veci lepšie zabezpečiť riadny výkon spravodlivosti a účinnú súdnu ochranu. Konanie o návrhu na náhradu škody v druhej veci sa teda zastaví.

(pozri body 68, 70 a 71)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: rozsudok De Nicola/EIB, F‑52/11, EU:F:2014:243