Language of document :

Жалба, подадена на 26 май 2009 г. - Maxwell/Комисия

(Дело F-55/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Allan Maxwell (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Искане за обезщетяване на вредата, претърпяна от жалбоподателя по време на отпуска по лични причини, който същият е взел за да изпълнява длъжността "EU Senior Advisor" в Организацията за развитие на енергетиката на Корейския полуостров, и дължаща се на отказа да му бъдат възстановени разходите за настаняване и за обучение.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването от 2 септември 2008 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателя за обезщетение,

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя сума в размер на 132 900 EUR за възстановяване на разходите за настаняване и за обучение, които е направил при изпълнението на длъжността EU Senior advisor в KEDO,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________