Language of document :

Žaloba podaná dne 26. května 2009 - Maxwell v. Komise

(Věc F-55/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Allan Maxwell (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Návrh na náhradu škody způsobené žalobci během jeho pracovního volna z osobních důvodů, které si vybral za účelem výkonu funkce "EU Senior Advisor" u Korejské organizace pro rozvoj energetiky, a to tím, že mu nebyly nahrazeny výdaje na ubytování a vzdělání

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 2. září 2008, jímž byl zamítnut návrh žalobce, který měl povahu návrhu na náhradu škody;

uložit Komisi, aby žalobci zaplatila 132 900 € jako náhradu nákladů na ubytování a vzdělání, které vynaložil v rámci své funkce EU Senior Advisor u organizace KEDO;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________