Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 10. jūnijā - Pascual García/Komisija

(lieta F-58/09)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: César Pascual García, Madride (Spānija) (pārstāvji - B. Cortese un C. Cortese, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Komisijas lēmuma, ar kuru prasītājs, sākot no 2009. gada 10. marta, pieņemts darbā tehniskā asistenta amatā AST3 pakāpes 2. līmenī, atcelšana tiktāl, ciktāl tajā nav paredzēts piešķirt viņam tiesības un finansējumu, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu pareizu Civildienesta tiesas 2008. gada 22. maija sprieduma lietā F-145/06 Pascual García/Komisija izpildi.

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru prasītājs, sākot no 2009. gada 10. marta, pieņemts darbā tehniskā asistenta amatā AST3 pakāpes 2. līmenī, tiktāl, ciktāl tajā nav paredzēts piešķirt viņam tiesības un finansējumu, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu pareizu Civildienesta tiesas 2008. gada 22. maija sprieduma lietā F-145/06 Pascual García/Komisija izpildi, it īpaši:

a) tiktāl, ciktāl tajā nav paredzēts, ka prasītāja darba stāžs paaugstināšanas amatā, pensijas aprēķināšanas un jebkurā citā nolūkā ir aprēķināms no 2006. gada 1. aprīļa;

b) tiktāl, ciktāl tajā ir noraidītas prasītāja tiesības uz ekspatriācijas pabalstu saskaņā ar Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punktu;

tiktāl, ciktāl vajadzīgs, atcelt 2009. gada 10. marta lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja šajā datumā iesniegtā sūdzība, ar kuru lūgts piešķirt tiesības un finansējumu, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu pareizu Civildienesta tiesas 2008. gada 22. maija sprieduma lietā F-145/06 Pascual García/Komisija izpildi, tostarp nesaņemtos ienākumus un dažādus pabalstus, kuriem pieskaitīti nokavējuma procenti;

pakārtoti, piespriest Komisijai atlīdzināt zaudējumus par tiesību uz ekspatriācijas pabalstu neatzīšanu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

____________