Language of document :

Žaloba podaná dne 13. června 2009 - Nicola v. EIB

(Věc F-59/09)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlo De Nicola (Strassen, Lucembursko) (zástupce: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět a popis sporu

Zaprvé zrušení rozhodnutí, které přijal Odvolací výbor dne 14. listopadu 2008 nebo změnit jej v části, ve které připisuje žalobci, namísto jeho advokáta, námitku podjatosti vznesenou proti třem jeho členům. Zadruhé zrušení povýšení, o kterých se rozhodlo dne 29. dubna 2008, aniž by byla zohledněna situace žalobce a všechny související akty. Nakonec rozhodnutí o tom, že žalobce byl obětí psychického obtěžování na pracovišti a uložit povinnost, aby se žalovaná zdržela takové činnosti.

Návrhové žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Odvolacího výboru a v každém případě ho změnit v části, v níž připisuje C. De Nikolovi (namísto jeho advokáta) námitku podjatosti vznesenou vůči třem členům výboru a v části, v níž považuje důvody námitky za "čisté a jednoduché zpochybnění rozhodnutí ze dne 14. prosince 2007", a nikoliv za důsledek uznání a vzdání se jeho nároků, které tito tři členové nesprávně přičítali C. De Nikolovi;

zrušit povýšení ze dne 29. dubna 2008, na základě kterých se rozhodlo, aniž by se zohlednila situace žalobce, a všechny související, následující a pozdější akty, mezi nimi hodnocení za rok 2007 a případně předběžné prohlášení protiprávnosti množstevních omezení stanovených v instrukcích ředitelství personálního oddělení;

určit, že žalobce byl obětí psychického obtěžování na pracovišti a v důsledku toho,

uložit povinnost, aby se EIP zdržela psychického obtěžování na pracovišti a uložit jí povinnost zaplatit mu náhradu za fyzickou, nemajetkovou a majetkovou újmu, kterou utrpěl a náhradu nákladů řízení, úroků z prodlení a peněžní zhodnocení přiznaných částek.

____________