Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2009 r. - Nicola przeciwko EBI

(Sprawa F-59/09)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat L. Isola)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji komisji odwoławczej z dnia 14 listopada 2008 r. lub jej zmiana w części, w której przypisuje skarżącemu, zamiast jego adwokatowi, wykluczenie trzech członków komisji. Po drugie, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 29 kwietnia 2008 r. o awansach, nieuwzględniającej skarżącego, jak również wszystkich innych aktów z nią związanych. Wreszcie, stwierdzenie działań polegających na mobbingu względem skarżącego i nakazanie stronie pozwanej jego zaprzestania.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji komisji odwoławczej, a w każdym razie jej korekta w części, w której przypisuje C. De Nicoli (zamiast jego adwokatowi) wykluczenie trzech jej członków oraz w części, w której uznaje przyczynę wykluczenia za "zwykłe zakwestionowanie decyzji z dnia 14.12.2007 r.", zamiast za konsekwencję twierdzeń i rezygnacji z żądań, które ci trzej członkowie niesłusznie przypisywali C. De Nicoli;

stwierdzenie nieważności decyzji o awansach z dnia 29.04.08 r. ze względu na to, że nie uwzględniono w niej skarżącego, jak również innych aktów z nią związanych, wydanych w jej następstwie lub ją przygotowujących, wśród nich oceny za 2007 r., a w razie potrzeby, uprzednie stwierdzenie niezgodności z prawem pułapów ilościowych ustalonych na podstawie instrukcji wydanych przez dyrekcję ds. zasobów ludzkich;

stwierdzenie mobbingu stosowanego względem skarżącego, a w efekcie

nakazanie EBI zaprzestania działań polegających na mobbingu i zasądzenie odszkodowania za poniesioną szkodę, zadośćuczynienia za krzywdę i uszczerbek na zdrowiu doznane przez skarżącego oraz obciążenie EBI zapłatą kosztów postępowania, odsetkami oraz oceną szacunków kosztowych przyznanych kwot.

____________