Language of document :

Sag anlagt den 4. juni 2009 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-56/09)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avvocato G. Cipressa)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse om at afslå sagsøgerens anmodning dels om erstatning for den lidte skade som følge af, at ansatte ved Kommissionen trængte ind i hans tjenestebolig i Luanda den 8. april 2002, dels om udlevering af kopierne af de fotos, der blev taget ved denne lejlighed, og tilintetgørelse af enhver form for dokumentation vedrørende denne hændelse.

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at afslaget af 24. april 2008 er en nullitet, subsidiært annulleres det.

Om fornødent fastslås, at notatet af 11. september 2008 er en nullitet, subsidiært annulleres det.

Om fornødent fastslås, at afvisningen af 3. november 2008 af sagsøgerens klage er en nullitet, subsidiært annulleres den.

Det anerkendes, at ansatte ved Kommissionen den 8. april 2002 trængte ind i sagsøgerens tjenestebolig, tog en række fotos og tog notater om visse omstændigheder, og det fastslås, at dette var ulovligt.

Kommissionen tilpligtes at fremlægge en fortegnelse over den dokumentation, der foreligger vedrørende ovennævnte hændelse.

Kommissionen tilpligtes at tilstille sagsøgeren denne dokumentation, herunder de nævnte fotos.

Kommissionen tilpligtes at tilintetgøre denne dokumentation og at underrette sagsøgeren, når denne destruktion har fundet sted.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren en erstatning på 225 000 EUR, eller det højere eller lavere beløb, som Personaleretten finder ret og rimeligt, dvs. a) 100 000 EUR for den skade, der blev forvoldt ved den ulovlige indtrængen, b) 100 000 EUR for den skade, der blev forvoldt ved de ulovlige fotos, og c) 25 000 EUR for den skade, der blev forvoldt ved, at der blev optaget notat om en række omstændigheder i relation til sagsøgerens bohave.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren renter regnet fra den dag, der fulgte efter datoen for Kommissionens modtagelse af sagsøgerens klage af 24. april 2008, og indtil den effektive betaling af det samlede beløb med 10% årligt med tillæg af renters rente.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren - som erstatning for den forvoldte skade som følge af manglende fremlæggelse af dokumentationen - en dagbøde på 100 EUR regnet fra i morgen og indtil den dato, hvorpå sagsøgeren modtager dokumentationen, eller det højere eller lavere beløb, som Personaleretten finder ret og rimeligt, hvilket beløb skal erlægges den første dag i måneden, efter at Personaleretten har truffet afgørelse i denne sag for så vidt angår de beløb, der allerede er forfaldet til betaling i løbet af de dage, der vil være forløbet fra i morgen og den sidste dag i den måned, hvori dommen afsiges, og den første dag i hver måned, der følger efter den måned, hvori dommen i denne sag afsiges i relation til de beløb, der i denne forbindelse er forfaldet til betaling i den forudgående måned.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren - som erstatning for den forvoldte skade som følge af manglende tilintetgørelse af dokumentationen - en dagbøde på 100 EUR regnet fra i morgen og indtil den dato, hvorpå sagsøgeren modtager dokumentationen, eller det højere eller lavere beløb, som Personaleretten finder ret og rimeligt, hvilket beløb skal erlægges den første dag i måneden, efter at Personaleretten har truffet afgørelse i denne sag for så vidt angår de beløb, der allerede er forfaldet til betaling i løbet af de dage, der vil være forløbet fra i morgen og den sidste dag i den måned, hvori dommen afsiges, og den første dag i hver måned, der følger efter den måned, hvori dommen i denne sag afsiges i relation til de beløb, der i denne forbindelse er forfaldet til betaling i den forudgående måned.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale samtlige sagens omkostninger, herunder til sagsøgerens indhentelse af sagkyndige erklæringer.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at påtage sig fremtidige omkostninger ved udfærdigelsen af eventuelle sagkyndige erklæringer, som indhentes.

____________