Language of document :

4. juunil 2009 esitatud hagi - Luigi Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-56/09)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada komisjoni otsus jätta rahuldamata hageja taotlus hüvitada ühelt poolt sellega, et komisjoni teenistujad tungisid 8. aprillil 2002 tema ametikorterisse Luandas, hagejale tekitatud kahju ja teiselt poolt edastada nimetatud sündmuse raames tehtud fotode koopiad ning hävitada kõik nimetatud sündmusega seonduvad dokumendid.

Hageja nõuded

Tuvastada, et 24. aprilli 2008. aasta taotlust rahuldamata jätval otsusel puudub õiguslik alus või teise võimalusena tühistada see otsus;

vajadusel tuvastada, et 11. septembri 2008. aasta teatisel puudub õiguslik alus või teise võimalusena tühistada see teatis;

vajadusel tuvastada, et 3. novembri 2008. aasta kaebust rahuldamata jätval aktil puudub õiguslik alus või teise võimalusena tühistada see akt;

tuvastada, et 8. aprillil 2002 tungisid komisjoni teenistujad hageja ametikorterisse, tegid seal fotosid ning tuvastasid teatud asjaolud; lisaks tuvastada ning tunnistada sellise teguviisi õigusvastasust;

kohustada komisjoni teavitama hagejat kirjalikult igast nimetatud sündmusega seonduvast üksikust dokumendist;

kohustada komisjoni edastama hagejale kirjalikult kõik dokumendid, s.h fotod;

kohustada komisjoni hävitama kõik dokumendid ning teavitama hagejat sellisest hävitamisest;

kohustada komisjoni hüvitama hagejale sel moel tekitatud kahju eest 225 000 eurot või mistahes suurem või väiksem summa, mida kohus peab õigeks ja õiglaseks; täpsemalt: a) 100 000 eurot õigusvastasest korterisse tungimisest tuleneva kahju hüvitamiseks; b) 100 000 eurot õigusvastasest fotode tegemisest tuleneva kahju hüvitamiseks ja c) 25 000 eurot õigusvastase teo eest, mis seisnes hageja isikliku varaga seonduvate tuvastuste tegemises;

mõista komisjonilt hageja kasuks ning alates sellele päevale, mil 24. aprilli 2008. aasta taotlus jõudis komisjonini, järgnevast päevast kuni 225 000 euro suuruse summa tegeliku tasumiseni välja intressid vastavalt summalt 10% ulatuses aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega;

kohustada komisjoni hüvitama hagejale dokumentide edastama jätmisega tekitatud kahju alates homsest kuni päevani, mil dokumendid hagejale edastatakse, summas 100 eurot päevas või sellest suuremas või väiksemas summas, mida kohus peab õigeks ja õiglaseks; see summa tuleb homse ning käesolevas kohtuasjas tehtava otsuse kuulutamise kuu viimase päeva eest võlgnetava summa osas tasuda kõnealuse kohtuotsuse kuulutamise päevale järgneva kuu esimesel päeval ning iga käesolevas kohtuasjas tehtava otsuse kuulutamise kuule järgneva kuu esimesel päeval sellele eelneva kuu eest võlgnetava summa osas;

kohustada komisjoni hüvitama hagejale dokumentide hävitamata jätmisega tekitatud kahju summas 100 eurot päevas või sellest suuremas või väiksemas summas, mida kohus peab õigeks ja õiglaseks; see summa tuleb homse ning käesolevas kohtuasjas tehtava otsuse kuulutamise kuu viimase päeva eest võlgnetava summa osas tasuda kõnealuse kohtuotsuse kuulutamise päevale järgneva kuu esimesel päeval ning iga käesolevas kohtuasjas tehtava otsuse kuulutamise kuule järgneva kuu esimesel päeval sellele eelneva kuu eest võlgnetava summa osas;

mõista komisjonilt välja kõik hageja poolt kohtumenetlusega seonduvalt kantud kulud, honorarid ja kulutused, s.h poole taotlusel koostatava ekspertarvamusega seonduvad kulud;

mõista komisjonilt välja kohtu algatusel koostatud ekspertarvamusega seonduvad kulud.

____________