Language of document :

Tožba, vložena 4. junija 2009 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-56/09)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o zavrnitvi predloga tožeče stranke glede, prvič, povračila škode, ki naj bi ji nastala zaradi dejstva, da so uslužbenci Komisije 8. aprila 2002 vstopili v njeno službeno stanovanje v Luandi, in drugič, predaje kopij fotografij, narejenih ob tej priložnosti, in uničenje vse dokumentacije v zvezi s tem dogodkom.

Predlogi tožeče stranke:

odločba o zavrnitvi predloga z dne 24. aprila 2008 naj se ex lege razglasi za neobstoječo, oziroma podredno, naj se razglasi za nično;

če je potrebno, naj se dopis z dne 11. septembra 2008 ex lege razglasi za neobstoječega, oziroma podredno, naj se razglasi za ničnega;

če je potrebno, naj se akt o zavrnitvi pritožbe z dne 3. novembra 2008 ex lege razglasi za neobstoječega, oziroma podredno, naj se razglasi za ničnega;

ugotovi naj se, da so uslužbenci Komisije vstopili v službeno stanovanje tožeče stranke, ga fotografirali in zabeležili nekatera dejstva in naj se ugotovi nedopustnost tega dejanja;

Komisiji naj se naloži, da pisno sporoči tožeči stranki vse posamezne dele dokumentacije tega dejanja;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki pisno predloži dokumentacijo, vključno s fotografijami.;

Komisiji naj se naloži, da uniči vso dokumentacijo in da o uničenju obvesti tožečo stranko;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki iz naslova povračila škode, dodeli znesek 225.000 EUR, oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence štelo, da je ustrezen in pravičen, in sicer: (a) 100.000 EUR za škodo zaradi nedopustnega vstopa; (b) 100.000 EUR za škodo zaradi nedopustnega fotografiranja; (c) 25.000 EUR za škodo zaradi nedopustnega beleženja elementov v zvezi z osebnimi stvarmi tožeče stranke;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki dodeli, od dneva, ki sledi dnevu, ko je Komisija prejela zahtevo, ki je bila vložena 24. aprila 2008, do dejanskega plačila zneska 225.000 EUR, obresti od tega zneska, po 10 odstotni letni obrestni meri in z letno kapitalizacijo teh obresti;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki iz naslova povračila škode, ki ji je nastala zaradi neposlane dokumentacije, računano od jutrišnjega dne do dne, ko bo dokumentacija poslana tožeči stranki, znesek 100 EUR na dan, oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence štelo, da je ustrezen in pravičen, ki ga je treba plačati prvi dan v mesecu, ki bo sledil izdaji sodbe v tej zadevi, v zvezi z zneski, ki zapadejo v obdobju od jutrišnjega dne do zadnjega dne v mesecu, v katerem bo izrečena navedena sodba, ter prvi dan vsakega meseca, ki sledi tistemu mesecu, v katerem bo izrečena navedena sodba, kar zadeva pravice v zvezi s tem, zapadlimi v predhodnem mesecu;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki iz naslova povrnitve škode nastale zato, ker gradivo ni bilo uničeno, od jutrišnjega dne do dneva navedenega uničenja, plača znesek 100 EUR na dan, oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence štelo, da je ustrezen in pravičen, ki ga je treba plačati prvi dan v mesecu, ki bo sledil izdaji sodbe v tej zadevi, v zvezi z zneski, ki zapadejo v obdobju od jutrišnjega dne do zadnjega dne v mesecu, v katerem bo izrečena navedena sodba, ter prvi dan vsakega meseca, ki sledi tistemu mesecu, v katerem bo izrečena navedena sodba, kar zadeva pravice v zvezi s tem, zapadle v predhodnem mesecu;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki povrne vse stroške postopka, vključno s stroški mnenja izvedenca, ki ga je imenovala ena od strank;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov v zvezi z morebitno izdelavo izvedenskega mnenja po uradni dolžnosti.

____________