Language of document :

Решение на Съда на публичната служба ( първи състав) от 8 март 2011 г. - De Nicola/Европейска инвестиционна банка

(Дело F-59/09)1

(Публична служба - Персонал на Европейската инвестиционна банка - Оценяване - Повишаване - Компетентност на Първоинстанционния съд -Допустимост - Мълчалив отказ - Вътрешни указания - Представител на персонала - Принцип на зачитане на правото на защита)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Carlo De Nicola (Strassen, Люксембург) (представител: адв. L. Isola)

Ответник: Европейска инвестиционна банка (представители: G. Nuvoli и F. Martin, подпомагани от адв. A. Dal Ferro)

Предмет

От една страна, отмяна на решенията за повишаване от 29 април 2008 г., в които не е включено името на жалбоподателя, както и на оценката за жалбоподателя за 2007 година. От друга страна, отмяна на решението на Комисията по жалбите да продължи да разглежда жалбата, въпреки искането за отвод. И накрая, установяване на обстоятелството, че жалбоподателят е жертва на психически тормоз, както и осъждане на ответника да преустанови упражняването на този тормоз и да поправи причинените имуществени и неимуществени вреди.

Диспозитив

Отменя атестационния доклад за 2007 г. и решението, с което се отказва повишаването на г-н De Nicola.

Отхвърля исканията, направени в жалбата, в останалата им част.

Г-н De Nicola и Европейската инвестиционна банка понасят направените от тях съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 205, 29.8.2009 г., стр.49.