Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 8. märtsi 2011. aasta otsus - De Nicola versus Euroopa Investeerimispank

(kohtuasi F-59/09)1

(Avalik teenistus - Euroopa Investeerimispanga töötajad - Hindamine - Edutamine - Üldkohtu pädevus - Vastuvõetavus - Vaikimisi tehtud tagasilükkamise otsus - Sisejuhis - Töötajate esindaja - Kaitseõiguste tagamise põhimõte)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (esindaja: advokaat L. Isola)

Kostja: Euroopa Investeerimispank (esindajad: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams ja F. Martin, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Esiteks nõue tühistada 29. aprilli 2008. aasta edutamisotsused, mis ei sisalda hageja nime, ja hageja 2007. aasta hindamine. Teiseks tühistada apellatsioonikomisjoni otsus jätkata taandamistaotluse esitamisele vaatamata asja menetlemist. Viimaseks nõue tuvastada, et hageja suhtes leidis aset psühholoogiline ahistamine, nõue kohustada kostjat ahistamine lõpetama ja hüvitama hagejale tekitatud mittevaraline ja varaline kahju.

Resolutsioon

Tühistada 2007. aasta hindamisaruanne ja otsus C. De Nicola edutamata jäta.

Jätta ülejäänud hagis esitatud nõuded rahuldamata.

C. De Nicola ja Euroopa Investeerimispank kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 205, 29.8.2009, lk 49.