Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 9 juni 2010 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-56/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beroep tot schadevergoeding - Toegang van administratie tot dienstwoning van ambtenaar - Eerbiediging van de woning en het privé-leven)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordigers: G. Cipressa, vervolgens door G. Cipressa en L. Mansullo, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende afwijzing van verzoekers verzoek tot, enerzijds, vergoeding van de schade die zou zijn veroorzaakt door het feit dat personeelsleden van de Commissie op 8 april 2002 zijn dienstwoning te Luanda zijn binnengedrongen en, anderzijds, overhandiging van de kopieën van de foto's die op dat moment zijn gemaakt en vernietiging van alle stukken die op die gebeurtenis betrekking hebben

Dictum

De Europese Commissie wordt veroordeeld tot betaling aan Marcuccio van het bedrag van 5 000 EUR.

Het besluit van de Europese Commissie van 11 september 2008 wordt nietig verklaard, voor zover daarbij verzoekers verzoek van 24 april 2008 om toezending van de foto's, vernietiging van de foto's en de verstrekking van informatie over die vernietiging is afgewezen.

De overige vorderingen van het beroep worden afgewezen.

De Europese Commissie zal naast haar eigen kosten één vierde van de kosten van Marcuccio dragen.

Marcuccio zal drie vierde van zijn eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 205 van 29.08.2009, blz. 48.