Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (w składzie jednego sędziego) wydanego w dniu 9 grudnia 2020 r. w sprawie T-858/19 easyCosmetic Swiss GmbH / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 15 lutego 2021 r.

(Sprawa C-93/21 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnosząca odwołanie: easyCosmetic Swiss GmbH (przedstawiciele: D. Terheggen, Rechtsanwalt, S.E. Sullivan, Rechtsanwältin)

Pozostali uczestnicy postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH

Postanowieniem z dnia 20 maja 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) nie przyjął odwołania do rozpoznania i postanowił nakazać wnoszącej odwołanie pokrycie własnych kosztów.

____________