Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 12. martā iesniedza Administratīvā rajona tiesa (Latvija) – SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”/Latvijas Zinātnes padome

(lieta C-164/21)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Administratīvā rajona tiesa

Pamatlietas puses

Prasītāja: SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”

Atbildētāja: Latvijas Zinātnes padome

Prejudiciālie jautājumi

Vai par Regulas Nr. 651/2014 1 2. panta 83. punktā minēto subjektu var atzīt organizāciju (privāto tiesību subjektu), kurai ir vairākas pamatdarbības, tostarp, pētnieciskā darbība, bet kuras lielākā daļa no ienākumiem ir izglītības pakalpojumu sniegšana par maksu?

Vai ir pamatoti piemērot prasību par saimnieciskās un nesaimnieciskās darbības finansējuma (ienākumu un izdevumu) proporciju, lai konstatētu subjekta atbilstību Regulas Nr. 651/2014 2. panta 83. punktā noteiktai prasībai par subjekta darbības galveno mērķi neatkarīgi veikt fundamentālos pētījumus, rūpnieciskos pētījumus vai eksperimentālo izstrādi, vai plaši izplatīt šādu darbību rezultātus mācību, publikāciju vai zināšanu pārneses veidā. Ja atbilde ir – jā, kāda būtu atbilstošā saimnieciskās un nesaimnieciskās darbības finansējuma proporcija, lai konstatētu subjekta darbības galveno mērķi?

Vai atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 2. panta 83. punktā ietvertam regulējumam, ir pamatoti piemērot prasību par no pamatdarbības iegūto ienākumu ieguldīšanu atpakaļ (reinvestēt) attiecīgā subjekta pamatdarbībā, un, vai ir jāvērtē citi aspekti, lai pamatoti konstatētu projekta iesniedzēja darbības galveno mērķi; vai gūto ienākumu izmantošana (reinvestē pamatdarbībā vai, piemēram, privātā dibinātāja gadījumā – izmaksā kā dividendes akcionāriem) mainītu izvērtējumu arī gadījumā, ja lielāka daļa no ieņēmumiem ir izglītības maksas pakalpojumi?

Vai izvērtējot projekta iesniedzēja atbilstību Regulā Nr. 651/2014 2. panta 83. punktā minētajai definīcijai, ir būtisks attiecīga projekta iesniedzēja dalībnieku juridiskais statuss, proti, vai projekta iesniedzējs ir sabiedrība, kas dibināta kā komersants, lai veiktu saimniecisko darbību (darbību par atlīdzību) peļņas gūšanas nolūkā (Komerclikuma 1. pants), vai, ka tās dalībnieki vai akcionāri ir fiziskas vai juridiskas personas, kuru mērķis ir peļņas gūšana (tajā skaitā, sniedzot izglītības pakalpojumus par atlīdzību), vai kuri nodibināti bez peļņas gūšanas mērķa (piemēram, kā biedrība vai nodibinājums)?

Vai, vērtējot projekta iesniedzēja darbības saimniecisko būtību, būtiska ir iekšzemes un ES valstu studentu proporcija pret ārvalstu (trešo valstu, ārpus ES) studentiem, un projekta iesniedzēja veiktās pamatdarbības mērķis, dot studējošajiem starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgu augstāko izglītību un kvalifikāciju atbilstoši mūsdienu starptautiskajām prasībām (pieteicējas Satversmes 5. punkts)?

____________

1     Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (OV 2014, L 187, 1. lpp.).