Language of document :

Преюдициално запитване от Svea hovrätt (Швеция), постъпило на 10 март 2021 г. — Италианска република/Athena Investments A/S (с предходно наименование Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy dantes Environment (SCA) SICAR, NovEnergia II Italian Portfolio SA

(Дело C-155/21)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Svea hovrätt

Страни в главното производство

Жалбоподател: Италианска република

Ответници: Athena Investments A/S (с предходно наименование Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy dantes Environment (SCA) SICAR, NovEnergia II Italian Portfolio SA

Преюдициални въпроси

Следва ли ДЕХ1 да се тълкува в смисъл, че съдържащата се в неговия член 262 арбитражна клауза, с която договаряща страна дава съгласието си за международен арбитраж по спор между договаряща страна и инвеститор от друга договаряща страна относно инвестиция от последния в зоната на първата, урежда също така спор между държава членка на Съюза, от една страна, и инвеститор от друга държава членка на Съюза, от друга?

При утвърдителен отговор на въпрос 1:

Следва ли член 19 и член 4, параграф 3 ДЕС и членове 267 ДФЕС и 344 ДФЕС да се тълкуват като изключващи арбитражната клауза в член 26 от ДЕХ или прилагането на тази клауза, когато на основание член 26 от ДЕХ инвеститор от държава членка на Съюза може в случай на спор относно инвестиция в друга държава членка на Съюза да започне производство срещу тази държава членка пред арбитражен съд, чиято компетентност и решение държавата членка е длъжна да приеме?

При утвърдителен отговор на въпрос 2:

Следва ли правото на Съюза, и по-специално принципът за предимство на правото на Съюза и изискването за неговата ефективност, да се тълкува като изключващо прилагането на разпоредба от националното право, която предвижда преклузия, както член 34, параграф 2 от SFL, ако това прилагане има за последица обстоятелството, че страна в производството по обжалване не може да повдига възражение за липса на валидно арбитражно споразумение, тъй като арбитражната клауза, съдържаща се в член 26 от ДЕХ, или предложението в съответствие с тази разпоредба е невалидно или неприложимо, защото противоречи на правото на Съюза?

____________

1 Решение 98/181/ЕО, ЕОВС Евратом на Съвета и на Комисията от 23 септември 1997 година за сключването от Европейските общности на Договора за Енергийната харта и на Протокола за Енергийната харта относно енергийната ефективност и свързаните екологични аспекти (ОВ L 69, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 12, том 1, стр. 253).

2 Заключителен акт на Конференцията за Европейската енергийна харта — Приложение 1: Договор за енергийна харта; Приложение 2: Решения по отношение на договора за енергийната харта (OВ 1994 L 380, стр. 24; Специално издание на български език, 2007 г., глава 12, том 1, стр. 105).